Att bevisa att man är "synsk"

 
Att bevisa sin synskhet har jag sett som en självklarhet.
Jag vet att jag ser typ allt. Jag har försökt förklara det för folk, få har förstått vidden av vad jag säger.
Efter en del möda beslöt jag mig rätt så tidigt i samband med min "alien abduction", att försöka bevisa den och de förmågot jag besitter och genom den där kidnappningen lärde mig behärska och tyda- även på ett sätt som går att bevisa.
Jag började med att göra kollage. Genom intuituion började jag pyssla ihop rubriker, biler och texter ur tidningar och reklamblad. Jag arbetde ihärdigt och jag fick resultat på en gång. Det var inget snack om det. Varje dag lade jag upp dessa kollage på Facebook, jag började förstå mönstret i dem och kunde komplettera med text om vad allt betydde. Det här är ett typiskt sådant kollage. De tar ett par timmar att göra. Jag har signerat samtliga med både datum och klockslag från det att de blev klara- men ni ska veta att det brukar ta flera timmar att klippa ut, limma och planera allt noga. Jag började med kollaget vid lunch och en stund efter klockan tre var det färdigt.
Det här är ett sådant tydligt kollage tycker jag. För samtidigt som jag suttit där och knåpat ihop saker, hade de också slagit in i verkligheten. När jag satte mig vid datorn för att föra in kollaget i datorn, läste jag följande i nyheterna (notera valen med inbyggd tröst och trygghet och precisionen gällande var händelsen utspelades);

"på torsdagsmorgonen äntrade han Fishmongers Hall på norrsidan av London Bridge, nära Bank Station. Konferensen organiserades av Learning Together, en förening som startats av akademiker på Cambridge University, vars mål är att föra samman personer inom högre utbildningar och de med erfarenhet av det brittiska rättssystemet."

"A guy who was with us at Fishmongers Hall took a 5’ narwhale tusk from the wall and went out to confront the attacker. You can see him standing over the man (with what looks like a white pole) in the video. We were trying to help victims inside but that man’s a hero "Usman Khans tid före attacken på London Bridge (expressen.se)


Det är inte första gången det är såhär tydligt och exakt. Jag började ett tag undra om det rent av var jag själv som orsakade allt medan jag satt och pysslade. Men min utomjordiska kontakt "klumpedumpe" (det kan vara Gud själv) meddelade att det var den som gjorde merparten.
Hade det bara hänt en gång hade det varit en sak,men nu händer det jämt. Dygner runt, full synkronisering. Ganska underligt, men enklare när man samlat bevis. Jag har flera hundra av liknande kraktär som den här. Även genom mina målningar som jag gjort. Jag lade upp allt på Facebook, dag för dag. Det slutade med att de stängde av mig från Facebook- trots att jag inte gjort något annat än att försöka säga sanningen om allt. Så behandlar man alltså ärliga, genuina skapelser. Och jag besvarar med utomjordiska attacker tillbaka. Ni får skylla er själv. Varenda en av er passiva, förblindade idioter. Ät min feta skitkorv.

Men det kanske finns andra reaktioner.
Wow! Kanske någon tänker nu.
Varför är det ingen som berättar om detta och att synskhet äntligen är bevisat? Därför att sådana som jag ingår i topphemliga projekt inom hemliga agendor, ibland utan att vi är medvetna om det och vi utnyttjas till gränsen för vad man mäktar med. Ibland driver dem sådana som mig till suicid eller riktar ondska mot oss- så att vi försvinner innan vi hinner knäcka hela pusslet och bevisa vad som händer med oss.
Det finns saker som är oerhört svåra att presentera eftersom ingen vill eller vågar erkänna sanningen om vad som pågår på planeten.
Det är därför man hellre väljer att tortera mig och hålla mig som exilfånge i mitt eget land.
Trodde ni det om Sverige? 
Nej, förmodligen inte. Men jag kommer snart kunna bevisa det också.
Och detta är anledningen till mitt hat för det här landet. Och egentligen alla andra nationer som var involverade processen att skapa en "utomjordisk robotliknande varelse" på jorden. Vilket blev jag.
Men det är här jag bor, här jag plågas varje dag.
Finns det ett strategiskt smartare drag än att placera ett sådant här projekt, än att förlägga det i Sverige? Förmodligen inte. Ingen utomlands googlar en svenska som försöker berätta på svenska eftersom man alltid googlar på engelska, och vidare alla förväntar sig att alla underliga projekt och hemligheter inträffar i USA. Inte ens ryssarna eller kinserna tänker man på när det kommer till sådant här, man tänker bara på USA. Där bör alla aliens landa. Säkert på Area 51 också. Rakt utanför dörren.Det är ju uppenbart att det måste vara så.
Ja.. men det är därför jag sitter i Sverige förstår ni. För att det är ingen som tror en här.
Så funkar svenskar. Det är en slags förbannelse. Allt det där blinda. 
Dra åt helvete med er.

I övrigt kan jag känna mig tacksam för att en vän på Facebook hann kopiera hela min vägg innan jag kastades ut utan anledning. Dessutom är det en vän med goda skills inom dessa områden. En skeptiker som tror. Bara en sådan sak. Sug på den Zuckerberg.
Sug på den med din jävla lego-frisyr.To prove his psychicness, I have seen as a matter of course.
I know I see, like, everything. I've been trying to explain it to people.
After some effort, I decided quite early on in connection with my "alien abduction", to try to prove it and the inability I possess and through that kidnapping taught me to master and decipher- even in a way that can be proven.
I started by making collages. Through intuituion I began to craft headlines, cars and texts from newspapers and flyers. I worked tenaciously and I got results right away. There was no talk about it. Every day I posted these collages on Facebook, I began to understand the pattern in them and was able to supplement with text about what it all meant. This is a typical collage like that.
They'll take a couple of hours to make. I've signed them all with both dates and times from the time they were finished, but i want you to know that it usually takes several hours to cut out, glue and plan everything carefully. I started with the collage at lunch and a while after three o'clock it was finished.

This is such a clear collage. Because while I was sitting there tinkering things together, they had also entered reality. When I sat down at the computer to insert the collage into the computer, I read the following in the news (note the choices with built-in comfort and security and the precision of where the event took place);

"on Thursday morning he entered Fishmongers Hall on the north side of London Bridge, near Bank Station. The conference was organised by Learning Together, an association started by academics at Cambridge University, whose aim is to bring together people in higher education and those with experience in the British legal system."
"A guy who was with us at Fishmongers Hall took a 5’ narwhale tusk from the wall and went out to confront the attacker. You can see him standing over the man (with what looks like a white pole) in the video. We were trying to help victims inside but that man’s a hero "Usman Khans tid före attacken på London Bridge (expressen.se)

It's not the first time it's been this clear and accurate. I began to wonder for a while if it was even myself who caused everything while I sat and tweaked. But my alien contact "clumsy dump" announced that it was the one who did the majority.
If it had only happened once, it would have been one thing, but now it happens all the time. 24 hours around, full synchronization. It's kind of strange, but it's easier when you've gathered evidence. I have several hundred of the same kraktär like this. Even through my paintings that I made. I posted it all on Facebook, day by day. They ended up shutting me off Facebook, even though I'd done nothing but try to tell the truth about everything. So you treat honest, genuine creations. And I'm responding with alien attacks back. You're going to have to blame yourself. Every single one of you passive, blinded idiots. Eat my fat shit sausage.

But maybe there are other reactions.
Wow! Maybe someone's thinking now.
Why is no one telling us about this and that psychicness is finally proven? Because people like me are part of top-secret projects in secret agendas, sometimes without us being aware of it and we are being exploited to the limit of what we are dealing with. Sometimes they drive people like me to suicide or direct evil at us so that we disappear before we can break the whole puzzle and prove what's happening to us.
There are things that are extremely difficult to present because no one wants or dares to acknowledge the truth about what is going on on the planet.
That is why people would rather choose to torture me and keep me as a prisoner of exile in my own country.
Did you think so about Sweden?
No, probably not. But I'll soon be able to prove it too.
And this is the reason for my hatred for this country. And really all the other nations involved the process of creating an "alien robotic creature" on Earth. Which was me.
But this is where I live, here I am tormented every day.
Is there a strategically smarter move than placing a project like this than placing it in Sweden? Probably not. No one abroad googles a Swedish who tries to tell in Swedish because you always google in English, and furthermore everyone expects all strange projects and secrets to occur in the United States. Even the Russians or the Kinsmen don't think about when it comes to this kind of thing, you only think of the United States. There, all aliens should land. Probably at Area 51, too. Right outside the door. It is obvious that this must be the case.
Yes.. but that's why I'm in Sweden, you see. Because no one believes you here.
That's how Swedes work. It's a kind of curse. All that blind stuff.
Fuck you fuckin swedes.

Otherwise, I can feel grateful that a friend on Facebook had time to copy my entire wall before I was thrown out for no reason. In addition, it is a friend with good skills in these areas. A skeptic who believes. Just one of those things. Suck on that Zuckerberg.
Suck on it with your fucking Lego haircut.