När någon bestal mig på Likvor (robbed by scientists)

Detta har hänt.

Vem fan är nu Likvor då undrar ni? Är det en terapeut? En hemlig agent som jag känner? Likvor Johansson? 
Nej, kära läsare. Likvor är en vätska som vi alla har i ryggmärgen och som berättar otroligt mycket om en människa. Mitt bästa råd för alla är att hålla hårt i sin likvor och aldrig tillåta att någon borrar er i ryggen eller likvärdigt för att stjäla er likvor. Tappningen går till som när man utvinner sav ur ett träd. Man pluttar in en nål och låter likvor rinna till. Man samlar i små burkar och rör och om allt går etiskt till så får ni veta vad som sker med proverna. I mitt fall blev jag alltså bestulen av forskare.

Jag blev bestulen på min likvor 2018 i samband med en hjärnhinneinflammation.
Konstiga saker hände i min närmiljö under denna period, ett par vänner och grannar till mig noterade underliga företeelser i omgivningen och de kunde svära på att de sett män i svarta t-shirts som snokade runt mitt hus. Jag viftade bort en del av det, tills en dag då jag också såg en sådan man snokandes vid vattenledningen och brevlådan vid mitt hus. Han försvann snabbt när han såg att jag sett. Hans skepnad var mänsklig men han var tränad som en elitsoldat och hela grejen med att plötsligt se en vältränad, säkert rätt så snygg, man snoka på ens ägor och försvinna som en mystisk hemlighetsmakare- är att det känns overkligt. Man kunde lika gärna ha inbillat sig.
Det beror på att det är så ovanligt och känns så konstigt för hjärnan att ta in en sådan sak. Mina vänner som också såg mannen (det kan ju ha varit fler) vid några tillfällen spekulerade i om det var tjuvar som var och rekade. Sådant man såklart tänker på efter att man funderat på varför han inte stannade och erbjöd samlag eller sådant som män normalt gör.
Mina grannar såg också enorma fotspår i skogen och menade att de kom ifrån en varg, minst. Jag kan bara hålla med. Jag var där.
En del andra händelser inträffade i samband med min hjärnhinneinflammation.

- Jag tappade håret i en jättestor munkfläck mitt på huvudet som om någon strålat mig

- Jag såg ett riktigt gammalt, litet flygplan från första världskriget och det flög så nära hustaket att jag trodde det skulle krascha. Konstigt nog flög det extremt fort, fortare än vad ett gammalt plan från första världskriget borde kunna.

- Jag upptäckte att jag hade en gigantisk fästing i taket som satt och glodde på mig, en så kallad hyalomma som jag naturligtvis rapporterade till jordbruksverket och statens veterinärmedicinska analytiska verksamhet (vilka är bra på virologi)

- En dag satt och och filosoferade och då kom plötsligt en varg in på gårdsplanen. Jag blev orolig och hörde att den attackerade hönorna. En tupp som hette Jean Luc avrättades innan jag sprang ut och manövererade vargen, som visade sig vara en förrymd Husky men som senare faktiskt visade sig vara en varghybrid med lite äkta varg i sig. Han hette Atlas (precis som raketen) och hade sprungt hur många mil som helst för att äta upp Jean Luc. Det var en fin hund men han var ursinnig och jobbig att ha att göra med. Jag var i min tur också mycket ilsken på hunden pga han slaktade hönorna som annars kunnat gå fritt på gården. Jag fick gå med den i fera timmar tills polisen kom och hämtade den. Att jag behövde gå med den berodde på att när jag försökte låsa in den i en gammal hundgård på tomten så började den yla och den sa ordagrant "LÄMNA MIG INTE SÅHÄR" men i ylformat liksom; "wäääwwa weeeh weeenthe wwooowäääää!!!".
Så jag fick gå runt med den istället, tills polisen kom.
Dagen efter kom en rar tant förbi med flera hundra i skadestånd för Jean Luc.
Hon ägde Atlas och meddelade att han smitit av bara. 

- Någon vecka senare råkar jag på en ny bekantskap som visade sig arbeta på MSB av alla konstga ställen man kan jobba på. Han hade en Huskey som hette Luna och som också var fin. 

- Jag upptäckte att någon hade rotat i en del saker jag hade stående i ett förråd.

För er kanske inget av detta är underligt, men för mig som har ett liv som påminner om en saga eller ett pussel så är det viktiga bitar på färden. Även om jag inte visste det då.
Nu skulle jag iallafall berätta om läkaren/forskaren som stal likvor från mig. Det är en dum jävel det. Annars snor man knappast någons likvor i smyg.
När man tappade min likvor hittade man virus, ett okänt obestämt virtus som troligen legat latent och attackerat min hjärna. Jag fick röntga hjärnan och lämna min likvor.
Sedan fick jag åka hem och lämnades åt mitt eget öde, vilket alltid händer- speciellt om det är allvarligt på riktigt. Man börjar nästan undra om folk inom sjukvården har velat ta livet av mig eller om de alternativt vet att jag har aliens som hjälper mig vad som än händer. Så lite tas jag faktiskt på allvar om man jämför med de flesta andra.
Jag åker knappt till läkaren, då ska det vara seriöst illa. Vilket jag tyckte det var eftersom mitt huvud gjorde otroligt ont och nacken var stel och jag inte kunde stå på benen. 
"Det är lugnt, du har det bäst hemma med din hjärnhinneinflammation"- så sa dem. Och så stal dem min likvor och skickade bilder på min hjärna till USA utan att berätta det för mig. Så gör man inte.

I efterhand har jag läst att forskaren skrivit in i journalen att han sparar min likvor för senare bruk (jag gav aldrig mitt medgivnade till detta och det är faktiskt en brottslig handling som jag har svart på vitt). Och när jag krävde att få se min hjärnröntgen får jag ett USB med bilder och det visar sig att röntgen skett i sammarbete mellan USA och sjukhuset i Sverige. Vem fan gör ens så? Skickar runt människors röntgenbilder till utlandet? Och hur kan något vara så hemligt och korrupt att man som (trodde jag) vanlig patient inte ens kan få svar på varför? Jo, för sådant sker inom the secret space program, men man får inte tala om det. Det hade varit trevligare om de berättat för mig face to face vad fan de höll på med. Oetiskt är det. Å andra sidan så hade jag då haft solklara bevis. Vilket de ju såklart inte vill ge mig. Hade de erkänt vad de utsatt mig för hade det blivit större nyheter än vad Hitler skpade med sina experiment. Grattis till detta Sverige! 

LET THE BEST MAM WIN!


This has happened.

Who the hell is now Likvor then you wonder? Is that a therapist? A secret agent I know? Likvor Johansson?
No, dear reader. Likvor is a fluid that we all have in the spinal cord and that tells us an incredible amount about a human being. My best advice for everyone is to hold on to their corpses and never allow anyone to drill you in the back or equally to steal your corpses. The vintage is like when you extract save from a tree. You ply a needle in and let the corpses run. You collect in small jars and pipes and if everything goes ethically to you will know what happens to the samples.
So in my case, I was robbed by scientists.

I was robbed of my body in 2018 in connection with a meningitis.
Strange things happened in my immediate environment during this period, a couple of friends and neighbors of mine noted strange phenomena in the surroundings and they could swear that they had seen men in black t-shirts snooping around my house. I waved away some of it, until one day I also saw such a man snooping at the water main and the mailbox at my house. He quickly disappeared when he saw that I had seen. His form was human, but he was trained as an elite soldier and the whole thing of suddenly seeing a fit, surely pretty good-looking man snooping on your property and disappearing like a mysterious secretive man- is that it feels unreal. You might as well have imagined it.
That's because it's so unusual and feels so strange for the brain to bring in such a thing. My friends who also saw the man (there may of course have been more) on some occasions speculated on whether it was thieves who were and rehearsed. Things you obviously think about after you think about why he didn't stay and offered intercourse or things that men normally do.
My neighbors also saw huge footprints in the forest and claimed that they came from a wolf, at least. I can only agree. I was there.
Some other events occurred in connection with my meningitis.

I dropped my hair in a giant doughnut spot in the middle of my head as if someone beamed me

- I saw a really old, small aircraft from the First World War and it flew so close to the rooftop that I thought it would crash. Strangely enough, it flew extremely fast, faster than an old Plane from The First World War should be able to.

-I discovered that I had a giant tick on the ceiling that sat and stared at me, a so-called hyalomma that I naturally reported to the Agriculture Department and the state's veterinary analytical activities (which are good at virology)

- One day sat and philosophized and then suddenly a wolf came into the courtyard. I was worried and heard that it attacked the chickens. A wupper named Jean Luc was executed before I ran out and maneuvered the wolf, which turned out to be an escaped Husky but later actually turned out to be a wolf hybrid with a little bit of real wolf in it. His name was Atlas (just like the rocket) and had run as many miles as he like to eat Jean Luc. It was a nice dog but he was furious and hard to deal with. I was in turn also very angry at the dog because he slaughtered the chickens who otherwise could walk freely on the farm. I had to go with it for hours until the police came to get it. That I needed to go with it was because when I tried to lock it in an old dog farm on the plot so it began howl and it said verbatim "LEAVE ME NOT LIKE THIS" but in woolen format as well; "wäääwwa weeeh weeenthe wwooowäääää!!!".
So I had to walk around with it instead, until the police came.
The next day, a sweet lady came by with several hundred in damages for Jean Luc.
She owned Atlas and announced that he had just run away.

"A week later I find a new acquaintance who turned out to work at MSB of all the artificial places you can work. He had a Huskey named Luna who was also nice.

- I discovered that someone had rooted in some things I had standing in a storage room.

For you, none of this may be strange, but for me who has a life reminiscent of a fairy tale or a puzzle, these are important pieces on the road. Even if I didn't know it then.
Now I would at least tell you about the doctor / researcher who stole corpses from me. That's a stupid son of a bitch. Otherwise, you hardly steal anyone's corpses on the sly.
When my corpses were dropped, they found viruses, an unknown indeterminate virtus that probably lamed latently and attacked my brain. I had to x-ray my brain and leave my body.
Then I had to go home and be left to my own fate, which always happens- especially if it's real. One almost begins to wonder if people in health care have wanted to kill me or if they alternatively know that I have aliens that help me no matter what. So little is actually taken seriously if you compare it to most others.

I'm barely going to the doctor. Which I thought it was because my head was doing incredible pain and my neck was stiff and I couldn't stand on my legs.
"It's okay, you're best at home with your meningitis," they said. And then they stole my corpses and sent pictures of my brain to the United States without telling me. You don't do that.

In retrospect, I have read that the researcher entered in the journal that he saves my corpses for later use (I never gave my admitted to this and it is actually a criminal act that I have black and white). And when I demanded to see my brain scan, I get a USB with pictures and it turns out that x-rays have taken place in collaboration between the United States and the hospital in Sweden. Who the hell even does that? Sending people's X-rays around abroad? And how can something be so secret and corrupt that man who (I thought) ordinary patient can't even get answers as to why?
Yes, because that happens within the secret space program, but you can't talk about it.
It would have been nicer if they told me face to face what the hell they were doing. It's unethical. On the other hand, I would have had clear evidence. Which, of course, they don't want to give me. If they had confessed to what they subjected me to, it would have been more news than Hitler did with his experiments.
Congratulations on this Sweden!