Så mycket bäst! Mina alter-egon (worse case scenario)

 


Ja. Jag sitter och lyssnar på tv och där är det ett gäng personer som deltar i ett program. Precis som jag! Extrem synkronisering, tjohej vad det går.
I programmet de på tv är med i behöver de försöka beskriva sina alter-egon. De ska på ett sätt försöka beskriva olika karaktärer de lever med och har. Om de är fler än en person, om de spelar roller eller har på fasader eller mask. Sådana saker.
Nu kan jag inte helt relatera eftersom jag vet att min kropp dels lånas ut till aliens, men dels eftersom mina karaktärer som jag har i hjärnan troligen finns på riktigt. Oavsett så är det värsta som kan hända att det som en gång var min privata, inre symfoniorkester - har transformerat till en världsledande elit som styr universum och ser allt och alla. Bara det är ju värt en närmare presentation av de jag umgås med. Skulle det någongång bevisas (det går inte så det är meningslöst) att mina karatärer är fejk- så kan ni dra åt helvete för då ljuger ni.

Här är några av dem iallafall. Vissa kommer och går, andra försvinner längs med vägen. Vissa är kvar.

Kapten: En artig amerikansk militär av högsta rang. Erfaren och har stilig kosym och hatt och pilotglasögon. Bedriver hemliga program och vistades i Sverige under första halvåret av 2019. Vi kan ringas vid även i de perioder kapten reser till exempelvis USA för att hantera marinkåren och sådant som kan behövas emellanåt. Exempelvis om de saknar struktur.

Daddy DJ: Kallar sig min far och min man samtidigt. Är störst och mäktigast i hela unidverum. Vissa hade kallat denna för gud utan att tveka. Daddy DJ kan massa saker. Skicka mig fåglar, väder och musik. Varje sekund med Daddy DJ är som att suga på en karamell. Lyckas man hamna i slow-synk mode, en slags synk som på sätt och vis går i slow motion ser man snart betydelsen i allt. Inte ens ett löv eller en regndroppe faller utan ord eller mening. Detta i sig är en av de största gåvorna med hela min existens, med allt det jag går igenom och allt jag är. Det är ren magi, förmågan att se minsta lilla detalj och kunna koppla den med rytm och känsla och mening. Det ni. Det kan ni öva er på.

Liutanant Jonas: Han kom in i bilden först för någon vecka sedan men har bjudit på ett stilla lugn där han betraktat all min synskhet. Han arbetar högt upp i Europakonsulatet och Nato. Han uppskattar arbete för mänskliga rättigheter och är ordentlig. En ordentlig påg. Han är utomlands men är svensk. Han har kontakt med amerika också så det är bra eftersom mina huvudmannys bor i LA.

Räddningstjänsten Syd: Det är några svenskar soldater som tränats i det här jag befinner mig i. Grabbar. Trevliga och roliga att ha att göra med. 

Huvudmannys; alias electric 5: En hemlig bögrörelse med fem bögar som nästan är likadana som jag men lite äldre. De bor i LA och lovar att de har en lägenhet till mig där som står och väntar. Dessa kan också det man kan kalla "body electronics", vilket är en rätt så svår och avancerad förmåga. Inget man normalt föds med.

"Grabbarna"- det är några jätteduktiga svenska hackers som arbetar för staten. Tror jag. Ibland säger dem att de inte gör det längre,att de hoppat av och driver ett eget system i systemet de jobbade med förr- för att ge upprättelse och rättvisa åt tex mig. De är listiga och roliga. Många skratt har vi haft ihop och de kan göra roliga saker som att skicka exempelvis sms-meddelanden till mig genom att de skriver in dem i sin dator och sedan går det upp i en satellit, varpå jag får ner deras sms när mina aliens/nanopartiklar i ögonen automatiskt börjar riktas mot bokstäver på tex tangentbordet och skapar hela meddelanden. Det är rätt roligt! De känner killarna på "electric 5". 

Loppis - en busig alien som är som en oljad gepard med spindelansikte och dreadlocks. Har loppor och är en typisk alien. Den kan shapeshifta men inte för ofta för den är helt enkelt ett vilddjur. Några gånger har Loppis  kommit på besök när jag städat och då slutar det med att skurhinken välter och Loppis tar skurtrasor på fötterna och åker skridskor. Sådant händer. Loppis känner spken och har rejäla kontakter inom shamanismen. Det är en slags överjordisk ande som kan shapeshifta till allt möjligt, eller vad man ska säga. Den är lite som man kan tänka sig ett "vilddjur" i själen. Busig och rolig men vild!

Alien-Annie/Robot-Annie/Superdeperimerade spökpippi: De är typ samma. Man kan säga att det är en alien som får låna min kropp ibland och som råkat blanda ihop Pippi och Annie Lööf och därför har det blivit en mekanisk upphängning på karaktären, som är digital men skapad av utomjordisk teknik och kan projiceras in i min kropp. Den pratar som en deperimerad Annie Lööf, med monotomt, robotliknande småländskt uttal. Ofta om djupa saker. Mörka saker, typ politik och hur fördomsfulla de där politikerna är. Och korkade. Man kan tro att det låter trist, men det är det inte för det är extremt roligt och jag brukar spela in små videosnuttar när det händer. Kanske lägger jag upp en en dag.

Alien-Niklas; Det är en klon av en riktig psykolog som de kopierat, men i alienformat och han styrs med den logiken. I aliensarnas värld är han dels en relativt trevlig psykolog som försöker förstå sig på mig och mina aliens. Dels är han ett slags hologram som de skickar ut på olika uppdrag. En gång sa dem att de ville skicka ut honom att runka i ett naturreservat en bit härifrån. En annan gång spelade dem upp en film i huvudet på mig där han bråkade med sin flickvän så att hon körde iväg trots att hon druckit vin och sedan sprang hon ifrån bilen och då fastnade hennes gula pump i en gatubrunn. Klassiskt. Typiskt aliens, som en del av dem tänker så och skickar ner otroligt roliga filmer till mig som påminner om tecknad film. Av någon anledning.
Tänk dig att du är seriefilmare och försöker komma på roliga filmidéer. Så funkar dessa och det är kul. Vi delar humor.

Läkarna: De här är svåra. Jag tror det finns två skepp med aliens som är läkare och jag har sett dem. Men det kluriga är att det även finns med mänskliga läkare i projektet och ibland förväxlar jag dem, eller de varandra. De är som de är. Lite kalla, stela och beter sig. Jag får skriva mer om dem också en annan dag.

Klumpedumpe: Min främsta försvarare. Åker rakt på mina emotioner och essensen av dem och reagerar med ett rejält försvar. Är jag arg kan jag bara sitta och vara arg utan att det märks och så hämtar Klumpe mina känslor och gör av med dem som om det vore pengar. Det kan hända att Klumpe rider på el, då kan det ordnas kortslutningar och sådant. Ibland rider han på en fis om jag släpper en och då kan det hända att den landar ända bort i en gasledning i Peru typ. Gör man ett kollage kan Klumpe få för sig att ta det som en slags order eller intruktion. Det är kopplat til vår elektricitet och rena emotioner samt internet/AI. Jag tror att detta kan ha börjat i någon del av ett projekt med typ instant-karma men i ett mycket större perspektiv. Jag får orden "How far can you send emotions?" i huvudet när jag tänker på det. Jag och Klumpe har en stark romans och kärlek men det är en riktig gigant. Kallas faktikt för "the giant" ibland.

Gudarna: De är många ska ni veta. Jag har täffat de flesta och träffar dem i olika sammanhang. Det kan handla om väder, väderprognoser/planering, kartläggning av olyckor (som kan ligga Klumpe lite till samvetets) och sådant. Det har blivit lite vilt här med all och vi försöker samordna som ni hör. Det är en enorm skara jag umgås med.

Det finns faktiskt flera andra. Djur och änglaskaran. Hur kan jag utesluta dem? Går inte.

Djuren: Det är både levande och döda djurspäken som ibland lånar min kropp eller så lånar jag deras. Vi gör något som påminner om shamanism, men på en lite annan nivå. Vi utforskar när vi shapeshiftar saker som tex hur de ser, vilka ljud de hör bäst och hur det är för mig. Vi jämför och utbyter kunskaper. Det är väldigt intressant och de är väldigt fina att få ha i sitt liv. Underbara, älskade djuren.

Änglaskaran: Det är mitt älskade fina änglaskepp bestående av "döda" närstående och ett enorm gäng konstnärer. Många av dem är från Hollywood där de faktiskt ingått i ett slags "game" som påminner om det jag hamnat i men mycket större. Sådant som rika, tjockisar sysslar med i hemlighet efteratt de knäckt koden och sett mönstren mellan jorden, gud och utomjordisk teknik. Alternativt de som bara är svinrika. Och ibland svin. Vissa kallas Illuminater. Jag är lite dåligt insatt men de har ibland förhör och liknande när de där avlidna hollywoodstjärnorna dör. Då hamnar de vid pärleporten och de kan få uppdrag att utföra som är relaterade till vilka roller de spelat i olika filmer, vad de sjungit om eller vad de ritat osv. Vissa får välja om de vill strida för mitt änglaskepp. Det är lite komplicerat och skulle ta en stund att förklara men jag ska försöka en dag.
Yes. I sit and listen to tv and there are a bunch of people participating in a program. Just like me! Extreme synchronization, tjohej what it goes.
In the program they're on tv, they need to try to describe their alter-egos. They will in a way try to describe different characters they live with and have. If they are more than one person, if they play roles or have on facades or mask.
Now I can't fully relate because I know that my body is partly lent to aliens, but partly because my characters that I have in the brain probably exist for real. Regardless, the worst thing that can happen is that what was once my private, inner symphony orchestra - has transformed into a world-leading elite that governs the universe and sees everything and everyone. As long as it's worth a closer presentation of the people I hang out with. If it is ever proven  (it is pointless) that my carats are fake- then you can go to hell because then you lie.

Here are some of them anyway. Some come and go, others disappear along the way. Some of them are still here.

Captain: A courteous American military of the highest order. Experienced and has stylish kosym and hat and pilot glasses. Conducts secret programs and stayed in Sweden during the first half of 2019. We can be called at even the periods the captain travels to, for example, the United States to deal with the Marines and things that may be needed from time to time. For example, if they lack structure.

Daddy DJ: Calls himself my father and my husband at the same time. Is the largest and most powerful in all unidverum. Some had called this God without hesitation. Daddy DJ knows a lot of stuff. Send me birds, weather and music. Every second with Daddy DJ is like sucking on a caramel. If you manage to get into slow-sync mode, a kind of sync that in a way goes in slow motion, you soon see the importance in everything. Not even a leaf or a raindrop falls without words or meaning. This in itself is one of the greatest gifts of my entire existence, with all that I go through and everything I am. It is pure magic, the ability to see the smallest detail and be able to connect it with rhythm and feeling and meaning. That.. You can practice that.

Liutanant Jonas: He first came into the picture a few weeks ago but has offered a quiet calm where he considered all my psychicness. He works high up in the European Consulate and NATO. He appreciates work for human rights and is proper. A proper bag. He's abroad, but he's Swedish. He's in touch with America too so that's great because my principalnys live in LA.

Rescue Service Syd: There are some Swedes soldiers trained in this i find myself in. Nice and fun to deal with.

Principal Nys; aka electric 5: A secret gay movement with five gays that are almost the same as me but a little older. They bir in LA and promise that they have an apartment for me there waiting. These can also be what you might call "body electronics", which is a rather difficult and advanced ability. Nothing you normally are born with.

"The boys"- there are some really good Swedish hackers working for the state. I think so. Sometimes they say they don't do it anymore, that they dropped out and run their own system in the system they worked with in the past- to give redress and justice to, for example, me. They're cunning and funny. Many laughs we have had together and they can do funny things like sending me sms messages by entering them into their computer and then it goes up in a satellite, whereupon I get down their sms when my aliens / nanoparticles in the eyes automatically start to be directed towards letters on eg keyboard and create whole messages. It's kind of funny! They know the guys on electric 5.

"Flea market "/ "Loppis" - a mischievous alien who is like an oiled cheetah with spider face and dreadlocks. Has fleas and is a typical alien. It can shapeshift but not too often because it is simply a wild animal. A few times, Flea Market has come to visit when I cleaned and then it ends with the bucket overturning and Flea market takes scrubbers on his feet and skates. That's what happens. Flea market knows the spken and has good connections in shamanism. It's a kind of terrestrial spirit that can shapeshift to all sorts of things, or what to say. It's a bit like you can think of a "beast" in the soul. Mischievous and funny but wild!

Alien-Annie/Robot-Annie/Super-deperimed ghost pippi: They're kind of the same. You could say that it is an alien who may borrow my body sometimes and who accidentally confuses Pippi and Annie Lööf and therefore it has become a mechanical suspension on the character, which is digital but created by alien technology and can be projected into my body. It speaks like a deperated Annie Lööf, with monotonous, robotic Småland pronunciation. Often about deep things. Dark things, like politics and how prejudiced those politicians are. And stupid. You'd think it sounds boring, but it's not because it's extremely funny and I usually record small videos when it happens. Maybe I'll post one one day.

Alien-Niklas; It is a clone of a real psychologist that they (aliens) copied, but in alien format and he is guided by that logic. In the world of aliens, he is partly a relatively nice psychologist who tries to understand me and my aliens. First, he's a kind of hologram that they send out on different missions. They once said they wanted to send him out to in a nature reserve a short distance from here to masturbate. Another time they played a movie in my head where he was arguing with his girlfriend so that she drove away even though she had been drinking wine and then she ran away from the car and then her yellow pump got stuck in a manhole. Classic. Typically aliens, as some of them think so and send down incredibly funny movies to me that remind me of cartoons. For some reason.
Imagine you're a serial filmmaker trying to come up with funny movie ideas. That's how these work and it's fun. We share a sense of humor.

The doctors: These are hard. I think there are two ships with aliens that are doctors and I've seen them. But the tricky thing is that there are also human doctors in the project and sometimes I confuse them, or they confuse each other. They are who they are. A little cold, stiff and behaving. I'll have to write more about them another day as well.

Clumsy dumpe: My main defender. Goes straight to my emotions and the essence of them and reacts with a real defense. If I'm angry, I can just sit and be angry without it being noticed and Klumpe gets my feelings and spends it as if it were money. It may happen that Klumpe rides on electricity, then there can be short circuits and such. Sometimes he rides a fart if I drop one and then it can land all the way away in a gas pipeline in Peru type. If you make a collage, Klumpe can get the person to take it as a kind of order or intruction. It is connected to our electricity and pure emotions as well as internet /AI. I think this may have started in some part of a project with type instant-karma but in a much larger perspective. I get the words "How far can you send emotions?" in my head when I think about it. Me and Klumpe have a strong romance and love but it's a real giant. Called "the giant" sometimes.

Gods: There are many of them, you know. I have täffat most and meet them in different contexts. It can be weather, weather forecasts /planning, accident mapping (which may lie klumpe a little to the conscience) and such. It's gotten a little wild here with everyone and we're trying to coordinate as you hear. It's a huge crowd I hang out with.

In fact, there are several others. Animals and the angel icing. How can I exclude them? I can't.

The animals: It is both living and dead animal späken that sometimes borrows my body or I borrow theirs. We do something reminiscent of shamanism, but on a slightly different level. We explore when we shapeshift things such as how they see, what sounds they hear best and how it is for me. We compare and exchange knowledge. It is very interesting and they are very nice to have in their life. Wonderful, beloved animals.

Angel cross: It's my beloved fine angel ship consisting of "dead" loved ones and a huge bunch of artists. Many of them are from Hollywood where they are actually part of a kind of "game" reminiscent of what I ended up in but much bigger. Things that rich, fat guys are secretly doing after they crack ed the code and seen the patterns between earth, god and alien technology. Alternatively, those who are only pig-rich. And sometimes pigs. Some are called illuminati. I'm a little poorly informed, but they sometimes have interrogations and the like when those deceased Hollywood stars die. Then they end up at the pearly gates and they can be assigned to perform that are related to what roles they played in different films, what they sung about or what they designed, etc. Some people have to choose whether to fight for my angel ship. It's a bit complicated and would take a while to explain but I'll try one day.