The twin in me would do nearly any task (jag är oavsett vår egen gud)

 
Idag har jag fått information gällande ett par saker gällande förloppet med mitt implantat, som jag behöver fundera på vidare. Ni ska veta att det är ett jävligt drygt jobb att behöva driva sin egen bisarra brottsutredning. Speciellt när staten själv är gärningsmannen.

Johans implantat var en så kallad prototyp, han tilldelades den av staten för ett projekt med Space X i grund och botten. Det gäller också den utomjordiska farkosten Omuamua och kontakt med detta skepp som verkat ha stört elektronik på jorden och kontaktat folk genom att ta över diverse AI-funktioner. Tydligen punktmarkerade staten i hemlighet sådana människor som kunde kommunicera med utomjordingar/Gud, sådana man redan observerat verkade stå i kontakt med dem på olika sätt, tex om deras AI-funktioner på Spotify eller likande hade uppfört sig underligt.
Flera sådana kontaktpersoner har utan sitt vetande i många år förföljts och punktmarkerats och olagligen övervakats utan att de gjort något brottsligt överhuvudtaget. Dessa ”kontaktpersoner” har sedan i samband med att Omuamua kom närmare vår planet, på olika sätt chippats med "prototypchipet", som utomjordingarna kallar det som Johan satte in. Det som möjliggör för staten att få tillgång till ens ögon. Alltså det som jag och flera andra rapporterar om, att ögonen helt plötsligt får inbyggda videokameror och söker sig till tester och symboler.
Flera personer har på olika sätt, flera också fullt informerade om anledningen och helt frivilligt, blivit chippade med prototyper i detta samröre med Space X och utomjordingar vad det verkar som. Även ovetandes människor har implanterats på sätt likt det Johan gjorde med mig, genom att snärjas sexuellt och utan att märka det, få implantatet uppkört i underlivet. Flera har också implanterats inom sjukvården. Centralt verkar vara att underrättelsetjänsten med olika medel också genom Mind Control och andra vapen exempelvis ultraljudsvågor, strategiska manövrar som ofta försätter en person helt ur balans, har fört dem in i fällan på psykiatrin där de tacksamt läggs in som levande försöksråttor och verktyg för tortyrmetoder som får nazitiden att verka oerhört nära och påtaglig.

När Johans tillfälliga prototypimplantat visade sig fungera, när Notre Dame exploderade samtidigt som jag ritade färdigt en bild- vilket var ett tecken på mer än utomjordingar och faktiskt det alla kallat för Guds återkomst. Därför förde psykiatrin in ett ny transmitter med batterier i inuti mig för att mitt första prototypchip inte var menat att hålla längre än några veckor efter att Johan satt in det.
Det skulle läcka ut genom att en slags gelé som omslöt det skulle lösas upp och föra ut det ur min vagina. Geléomslutning på Johans chip som lösts upp men chippet läckte på något sätt och gick sönder i mig och fastnade i en äggledare. 
Något gick tydligen jättefel på psyk i den kemiska beräkningen av de temperaturförändringar som forskarna bakom hade räknat ut. De hade inte heller räknat in att jag var vänsterhänt och att hela skiten snedtände på grund av det. Eller att något skulle hänt med Johans chip och att det aldrig läckte ut helt som det skulle. Eller om han fifflat med det på egen hand så att det inte skulle gå att förstöra.Det är förmodligen därför mitt underliv var sargat och jag drogades till medvetslöshet på psyk.
Dit jag också leddes med Mind Control då en av poliserna som kom hit när jag ringde för att rapportera eventuellt intrång i luftrummet, var inblandad och hade uppdraget att köra mig på psyk efter att ha getts order om det. Jag tror också att han fått order eller falska hintar om att jag var någon typ av monster, eller att mina barn var i allvarlig fara och att han är den som har bedrivit hetsjakten på mig inom sociala myndigheter och liknande. Jag vet inte om han vet det eller om han utsatts för Mind Control själv. Han har enligt min journal utan minsta anledning, uppmanat personal att trycka på rejält för att orosanmäla mina barn. Utan en enda vettig anledning.

Alla som kartlagt mig eller känner mig vet att jag är en människa som utan minsta tvekan skulle ringa polisen om jag upplevde något underligt som tex ett UFO eller vilken underlig aktivitet som helst. Jag har aldrig ens tänkt tanken på att det skulle vara en orimlig reaktion att göra, hur underlig situationen än är. Jag hade inte minsta problem att adekvat redogöra för vad jag upplevt heller när polisen kom hit. Ändå var det som om de visste, i alla fall en av dem, vad jag varit med om och vilket uppdrag de hade. Att köra in mig till stället som är det enda i Sverige som effektivt kan rasera hela livet i ett trollslag för vem som helst; slutenpsykiatrin som direkt tar ifrån dig all trovärdighet. De som kartlagt mig visste också att jag utan mina barn inte har något överhuvutaget att leva för. Vilket användes på flera sätt i olika syften att driva mig till att göra olika saker eller bli vansinnig på riktigt.
Detta arrangerades av NATO och svenska staten.
Enligt utomjordingarna de förde upp ett eget långtidschip inuti mig när jag var neddrogad på psyk, och läkarna (en läkare och en skötare) har även har grävt inuti mig medan jag var medvetslös för att försöka gräva ur chipet som Johan satte in. Inte underligt att jag hade ont i mitt underliv när jag vaknade, om detta stämmer. Jag har också fått höra någon som bestämt påstår att dessa två anställda, elleri vartfall en av dem, låg med mig medan jag var medvetslös för att de inte kunde motstå det när de ändå var och grävde i mig som ett medvetslöst kadaver på deras slakthus. Jag tar emot informationen, berättar vad jag hör och sedan får jag begrunda den eller försöka förhålla mig till den så sakligt jag kan under omständigheterna.

Även den där psykologen på Susanoklinken- dit jag tvingades några veckor innan detta med PIVA, skickades jag av Mark Barns på försäkringskassan med en dags varsel och likt en rekryt ombads jag att omedelbart med en dags varsel infinna mig på ett jävla IQ-test där även psykologen Niclas påbörjade en slags suggestion med små frågor och antydningar som i efterhand är väldigt klara varför han uttryckte. Även en läkare på denna klinik som heter Roberta Boson är inblandad och vad utomjordingarna säger så är även hennes man det. Efter detta möte började plötsligt min post försvinna. IQ-testen försvann i postgången, liksom en massa andra brev med väldigt personligt innehåll. Det var många saker som hände inom loppet av bara några veckor. 

Jag fick alltså inom loppet av ett par veckor prova en medicin för mitt hjärtfel som gjorde att jag upplevde en nära döden upplevelse vilken vården desperat försökte förneka allvaret i. Jag implanterades av vad jag trodde var min bästa vän. Och sedan det med psykiatrin. Och efterförloppet som snart uppgår till två år av konstant desperation efter upprättelse.
Fy fan för hela skiten.

Det var tydligen enligt utomjordingarnas information, inte heller meningen från början att jag skulle bära detta själv. Tanken var att flera kontaktpersoner som pratar med utomjordingar skulle medverka och bara några veckor åt gången med det utomjordingarna kallar ”prototypchip”.  
Sedan inträffade något då Gud ramlade ner på jorden efter att Johan implanterade mig då Notre Dame exploderade och de skulle då såvitt staten fattade det välja ut typ en "krist i brud" fast med utomjordingar eller hur fan man ska beskriva det, eller om kommunikationen med utomjordingarna gick för långt och de dessutom visade sig vara gud själv råkade välja ut till att knulla med utomjordingar. Och att det med anledning av det blev kris i bruden.
Någon människa inom "spelet" har på något sätt fuckat upp hela skiten genom att underskatta den jag är. Och genom att försöka föra satan i själv in i en människa som är god. Det  kan bli dödsstraff för en hel mänsklighet för sådana saker om det vill sig illa.

Jag säger inte att de måste tala sanning, men jag har ingen som helst anledning att tvivla.
Nu orkar jag inte skriva mer. Nu ska jag gråta en  skvätt och se om det blir översvämning i någon damm någonstans. Säkert ramlar hela hus ner i avgrunder. Bara för att jag gråter lite.
Livet är olika för alla. Jag försöker i alla fall göra vad varje normal människor borde göra, men som de uppenbarligen inte gör.

svenskrymdkonst.blogg.se - Mailkorrespondens från Ingrid "Hitler" Thernfrid, PIVA Lund (Modern Auzwitch)
svenskrymdkonst.blogg.se - Vakna med vrede (och sprida ut den över hela Sverige)
svenskrymdkonst.blogg.se - Mitt liv som modern gasjudinna och lägerfånge (OM DETTA MÅ VI BERÄTTA)
svenskrymdkonst.blogg.se - Recension; Psykolog Niklas Jörneklint Andersson

 


Today I have received information regarding a couple of things regarding the progress of my implant, which I need to think about further. I want you to know that having to run your own bizarre criminal investigation is a hell of a job. Especially when the state itself is the culprit.

 

 Johan's implant was a so-called prototype, he was awarded it by the state for a project with Space X basically. This also applies to the alien spacecraft Omuamua and contact with this ship that appeared to have disrupted electronics on Earth and contacted people by taking over various AI functions. Apparently, the state secretly punctuated people who could communicate with aliens/God, ones they had already observed seemed to be in contact with them in various ways, such as whether their AI functions on Spotify or similarly had behaved strangely. 

Several such contact persons have been persecuted and marked and illegally monitored without their knowledge for many years without any criminal activity whatsoever. These "contact persons" have since been chipped with the "prototype chip" as Omuamua got closer to our planet, as the aliens call what Johan inserted. What allows the state to have access to one's eyes. That is, what I and several others report, that all of a sudden the eyes get built-in video cameras and look for tests and symbols.
Several people have in various ways, several also fully informed of the reason and completely voluntarily, been chipped with prototypes in this association with Space X and aliens what it seems. Even ignorant people have been implanted in ways like what Johan did to me, by being sexually ensnared and without noticing, having the implant run up in the genital area. Several have also been implanted in healthcare. Centrally, it seems that the intelligence services, through various means also through Mind Control and other weapons such as ultrasound waves, strategic maneuvers that often put a person completely out of balance, have brought them into the trap of psychiatry where they are gratefully inserted as living experimental rats and tools for torture methods that make the Nazi era seem incredibly close and tangible.

Even that psychologist at Susanoklinken- where I was forced a few weeks before this with PIVA, I was sent by Mark Barns at the social insurance office with a day's notice and, like a recruit, I was asked to immediately, with one day's notice, appear on a fucking IQ test where even psychologist Niclas started a kind of suggestion with small questions and hints that are very clear afterwards why he expressed. Even a doctor at this clinic named Roberta Boson is involved, and what the aliens say, so is her husband. After this meeting, my post suddenly began to disappear. The IQ tests disappeared in the mail aisle, as did a lot of other letters with very personal content. There were a lot of things that happened in the space of just a few weeks.

 

So in the space of a couple of weeks I had to try a medication for my heart defect that made me experience a near-death experience which the health service was desperately trying to deny the seriousness of. I was implanted by what I thought was my best friend. And then there's psychiatry. And the aftermath, which soon amounts to two years of constant desperation for vindication.
Fuck the whole thing.

Apparently, according to the aliens' information, I wasn't supposed to wear this myself. The idea was that several contact persons who talk to aliens would participate and only a few weeks at a time with what the aliens call "prototype chips".
Then something happened when God fell on earth after Johan implanted me when Notre Dame exploded and they would then, as far as the state understood, pick out like a "bride of christ" stuck with aliens or how the hell to describe it, or if communication with the aliens went too far and they also turned out to be God himself happened to choose to fuck with aliens. 
Some person in the game has somehow the whole by underestimating who I am. And by trying to bring Satan himself into a woman who is god. There could be the death penalty for a whole humanity for things like that if it gets hurt.

I'm not saying they have to tell the truth, but I have no reason whatsoever to doubt.
Now I can't write anymore. Now I'm going to cry a little and see if there's a flood in some pond somewhere. I'm sure whole houses are falling into abyss. Just because I'm crying a little.
Life is different for everyone. At least I'm trying to do what every normal person should do, but that they obviously don't.

svenskrymdkonst.blogg.se - Mail correspondence from Ingrid "Hitler" Thernfrid, PIVA Lund (Modern Auzwitch)
svenskrymdkonst.blogg.se - Wake up with anger (and spread it all over Sweden)
svenskrymdkonst.blogg.se - My life as a modern gas Jew and camp prisoner (ABOUT THIS MAY WE TELL)
svenskrymdkonst.blogg.se
 - Review; Psychologist Niklas Jörneklint Andersson