Elitstyrkan delger hemliga övergrepp mitt i TV

 
Skulle bara kika in lite snabbt och säga att nu börjar "Elitstyrkans hemligheter" på TV4 där man kan följa de tuffa elitsoldaterna Pam och Slam när de utför övergrepp på medborgare som ställer upp helt frivilligt och helt i onödan! En deltagare blev i dagens avsnitt så illa skadad vid en misshandel i programmet, att han inte kunde stå ordentligt på benen och med det dömdes han ut av Pam och Slam. Han var väldigt ledsen eftersom hans enda  motiv att delta i programmet var att hans lilla dotter där hemma skulle titta på när han i TV blev utsatt för grovt våld och övergrepp och att hon skulle känna stolthet att titta på det. Det är extremt i mina ögon. Det är definitivt material för en extrem och sjukt intelligent elitstyrka. I synnerhet med svenska mått mätt.

Hur kan det ha blivit såhär? tänker ni nu såklart.
Det är inget märkvärdigt. Dels måste även psykopater sättas i arbete i riket (därför har man skapat arbetstillfällen specifikt för dessa inom auktoritära områden såsom militär, polis och sjukvård, tvångsvården attraherar specifikt) och det fungerar utmärkt genom en lång osviklig väg med rötter i Milgram-experimentet som uppenbarligen har fungerat oerhört kraftfullt världen över. Inte en jävel reagerar.

"Milgram-experimentet

  • Målet med Milgram-experimentet var att testa omfattningen av människors vilja att lyda order från en myndighetsperson.
  • Deltagarna uppmanades av en experimentör att administrera allt mer kraftfulla elektriska stötar till en annan person. Deltagarna kände inte till att chockerna var falska och individen som blev chockad var en skådespelare.
  • Majoriteten av deltagarna lydde, även när individen som blev chockad skrek av smärta.
  • Experimentet har kritiserats allmänt av etiska och vetenskapliga skäl."
Milgram-experimentet: Hur långt kommer du att följa en order? (greelane.com)

I övrigt skulle jag bara vilja säga att jag genom att själv ha blivit förföljd av spioner som jag även avslöjat, nu har en gedigen lista på namn över svenska spioner.
Jag säljer den gärna så bara säg till om ni vill ha den!
Would just peek in a bit quickly and say that now begins "Secrets of the Elite Force" on TV4 where you can follow the tough elite soldiers Pam and Slam when they carry out abuses on citizens who volunteer and completely unnecessarily! One participant was so badly injured in today's episode in an assault in the program, that he could not stand properly on his legs and with it was condemned by Pam and Slam. He was very sad because his only motive to participate in the program was that his little daughter at home would watch when he was subjected to serious violence and abuse on television and that she would feel proud to watch it. It's extreme in my eyes. It is definitely material for an extreme and sickintelligent elite force. Especially by Swedish standards.

How could it have been like this? you're thinking now, of course.
It's no big deal. On the one hand, psychopaths must also be put to work in the kingdom (that is why jobs have been created specifically for them in the military, police and health care) and it works perfectly through a long unfailing path rooted in the Milgram experiment that has obviously worked extremely powerfully around the world. Not a son of a bitch reacts.

"The Milgram experiment
The goal of the Milgram experiment was to test the extent of people's willingness to obey the orders of a government official.
Participants were encouraged by an experimenter to administer increasingly powerful electric shocks to another person. The participants did not know that the shocks were false and the individual who was shocked was an actor.
The majority of the participants obeyed, even when the individual who was shocked screamed in pain.
The experiment has been widely criticized for ethical and scientific reasons."
Milgram experiment: How far will you follow an order? (greelane.com)

Otherwise, I would just like to say that by having been persecuted myself by spies whom I have also revealed, I now have a solid list of names of Swedish spies. I'd be happy to sell it, so just let me know if you want it.