Galleri: Faktiska fraktaler

  
 
Dags för ett nytt galleri här på bloggen.
Jag tänkte kalla det för "Faktiska fraktaler" utifrån hur bilderna har kommit till och vad de sysslar med där ute i universum.

"En fraktal är ett självlikformigt mönster med struktur i alla skalor, vilket betyder att det liknar sig självt på samma sätt som ett träds grenar i sin tur har likadana fast mindre grenar, en så kallad naturlig fraktal. De fraktala mönstren (i 2D) eller strukturerna (vid 3D) skapas vanligtvis genom olika matematiska transformationer som upprepas (itereras) ett stort antal gånger." (Fraktal – Wikipedia)

Time for a new gallery here on the blog.
I was going to call it "Actual Fractals" based on how the images have come about and what they're doing out there in the universe.

 "A fractal is a self-uniform pattern with structure in all scales, which means that it resembles itself in the same way that a tree's branches in turn have similar fixed smaller branches, a so-called natural fractal. The fractal patterns (in 2D) or structures (at 3D) are usually created by various mathematical transformations that are repeated (iterated) a large number of times." (Fractal - Wikipedia)