Galleri: Konturer

 
          
 
 

Idag har turen kommit till att några av mina teckningar, som faktiskt inte har så mycket färgläggning, ska få ett helt eget galleri. Tekniken i dessa teckningar skiljer sig något mot de jag vanligen gör. Bland annat på grund av att jag vid målandet av dessa teckningar har anpassat vissa synapser och substanser i hjärnan och målat i en speciell typ av tillstånd. Kan man säga.
Genomgående för detta tillstånd är extremt fokus, närsynthet, vidgade pupiller, hög puls och gott om ljusinläpp trots att jag ofta ritar i dunkla miljöer (en kombination som är viktig för en del apparater i rymden om de ska kunna se ordentligt). I mitt liv gäller det ju tydligen att tillgodose alla behov av seende så att inget viktigt går till spillo, så att säga. Genom Mind Control har jag helt enkelt guidats till att göra allt jag gjort. Det är otroligt fascinerande faktiskt.

Bilderna som har blivit mycket tydligare och betydelsefulla har jag lärt mig tolka ordentligt de senaste åren. Innan fattade jag inte vad de handlade om riktigt, jag bara tyckte de var fina och tekniken var underbar. Jag var nästan i trans när jag ritade dem. 
Bilden som ligger först ritade jag för ungefär 10 år sedan hos en kompis. Det tog en hel natt. När jag visade den för min kompis var hans enda kommentar att "den där är ju inte gjord av mänskliga händer". Tänk om jag vetat då vad jag vet nu. Eller om han vetat hur rätt han hade.

Hur som helst så härrör bilderna till både religion, skapelsehistoria, klimat och element. Och jag har alltså använt en teknik som innebär att jag målat utifrån mitt undermedvetna, med vägledning från det utomjordiska. Vilket jag insett på senare tid. Inte minst sedan de utomjordiska dök upp i enad skara här för ett par år sedan och meddelade att de skulle vara helt ärliga och berätta precis allt för mig. Vilket de gjort och gör.  

För mig är allt så barnsligt tydligt och enkelt. Jag lägger dessutom upp all information, med en rad förklaringar som egentligen borde ha kunnat hjälpa alla männskor att se sammanhanget. Det sjukaste av allt är hur otroligt få som förstår, bryr sig eller ens reagerar.
Det är fan i mig helt jävla otroligt.
  

Today, the tour has come to that some of my drawings, which actually do not have much coloring, should have their own gallery. The technique of these drawings differs slightly from the ones I usually do. Partly because I have adapted certain synapses and substances in the brain and painted in a special type of state when painting these drawings. You could say.
Throughout this condition is extreme focus, myopia, dilated pupils and plenty of light inlip although I often draw in obscure environments (a combination that is important for some devices in space if they are to see properly). In my life, it is obviously a matter of meeting all the needs of vision so that nothing important is wasted, so to speak. Through Mind Control I have simply been guided to do everything I have done. It's incredibly fascinating indeed.

The images that have become much clearer and significant, I have learned to interpret properly in recent years. Before, I didn't understand what they were really about, I just thought they were nice and the technique was wonderful. I was almost in a trance when I drew them.
The picture that is first i drew about 10 years ago at a friend. It took a whole night. When I showed it to my friend, his only comment was that "that one isn't made of human hands." What if I knew what I know now? Or if he knew how right he was.

In any case, the images are derived from religion, history of creation, climate and elements. And I have thus used a technique that means that I painted from the perspective of my subconscious, with guidance from the extraterrestrial. Which I've realized recently. Not least since the alien appeared in the united crowd here a couple of years ago and announced that they would be completely honest and tell me everything. Which they've done and they do.

For me, everything is so childishly clear and simple. I also post all the information, and a series of explanations that should really have helped all people to see the context. The sickest thing of all is how incredibly few people understand, care or even react.
It's fucking unbelievable to me.