Galleri: Porträttbilder av horndjur

 
Dags för ett nytt galleri tänkte jag!
Den här gången är det horndjurens tur att visa upp sig och få plats på stora scenen!
Horndjur är för mig vackra djur som bör springa fritt på lika villkor som andra.

Bilden högst här uppe ritade jag och samtidigt som den färdigställdes, så exploderade faktiskt en känd byggnad som heter Notre Dame.
Av olika anledningar såg jag direkt samband mellan målningen, en droppe som fick bägaren att rinna över fullständigt och en hel skara av änglar, gudar och utomjordingar som dök upp här hemma. De talade om återkomster, katastrofer och om profetior som var på väg att besannas.  
Jag kan beskriva hur det här gick till i ett annat inlägg.
Och varför jag inte tvivlar på varken mig själv, krafterna eller alla berättelser jag fått lyssna till och betrakta.

Det är inte alltid enkelt att förhålla sig till men jag vet att fler måste se det här.
Pressen har exempelvis vidare beskrivit händelser som jag också ställer i samband med Notre Dame. Det gäller en flicka som heter Esmeralda som tyvärr fick sätta livet till på grund av en dum jävla diktatur som saknar ordentlig, adekvat förmåga att göra korrekta bedömningar av människor och omständigheter, och en förflugen duva som heter Quasimodo som flög bort på påskdagen (Quasimodo hittades – men klarade inte livhanken - HD)

Berättelsen om Notre Dame kan ni läsa mer om i "Ringaren  i Notre Dame" och visst går tankarna till mysterierna med levande konst och vad alla dessa konstnärer har sett inom sig. Vad de förstått och insett. Vad de fått att berätta med sina händer i olika former.
Jag kan meddela att sedan jag fått den här förmågan att se det helt klart, har jag fått se hur mäktiga krafter som styr den här planeten. Och hur Gud existerar i allt.

"Berättelsen utspelar sig i Paris på 1400-talet. Quasimodo, den vanskapte ringaren i Notre-Dame, med sitt enda öga och sina otäcka vårtor, blir förälskad i den vackra Esmeralda. Hon sägs vara ett hittebarn som tagits om hand av romer. Esmeralda blir anklagad för häxeri samt mord och blir dömd till döden, och Quasimodo försöker då rädda henne." (Ringaren i Notre Dame – Wikipedia)
     


Time for a new gallery I thought!
This time it's the turn of the horned animals to show off and fit on the main stage!
Hornanimals are for me beautiful animals that should run freely on equal terms with others.

The picture at the top I drew and while it was completed, a famous building called Notre Dame actually exploded.
For various reasons, I saw direct connection between the painting, a drop that caused the cup to overflow completely and a whole crowd of angels, gods and aliens who appeared here at home. They spoke of resurgence, disasters, and prophecies that were about to come true.
I can describe how this happened in another post.
And why I have no doubt about myself, the powers or all the stories I have been listening to and watching.

It is not always easy to relate to, but I know that more people need to see this.
For example, the press has further described events that I also make in connection with Notre Dame. It concerns a girl named Esmeralda who unfortunately had to put her life to death because of a stupid fucking dictatorship that lacks proper, adequate ability to make accurate assessments of people and circumstances, and a run-by pigeon named Quasimodo who flew away on Easter Sunday (Quasimodo was found – but did not pass the life of - HD)

You can read more about the story of Notre Dame in "The Hunchback of Notre Dame", and certainly the mysteries of living art and what all these artists have seen within them are reminiscent of the mysteries of living art. What they understood and realized. What they got to tell with their hands in different forms.
I can tell you that since I've been given this ability to see it clearly, I've seen the mighty powers that rule this planet. And how God exists in all things.

"The story takes place in Paris in the 15th century. Quasimodo, the disfigured hunchback of Notre-Dame, with his only eye and its nasty warts, falls in love with the beautiful Esmeralda. She is said to be a lost child taken care of by roma. Esmeralda is charged with witchcraft and murder and is sentenced to death, and Quasimodo tries to save her." (The Hunchback of Notre Dame - Wikipedia)