Galleri: Studier i samhälle

Jag har ett galleri som jag brukar lägga i en mapp som kallas Paintvärk. Det är bilder jag gjort i paint. Idag gick ju min dator i fullkomligt lås men jag lyckades med lite guidning från osynliga faktiskt ordna det. Det tog lång tid. Under tiden datorn fick en systemåterställning, tittade jag på en film om Apollo och i vanlig synkronisering utfördes också en återställning av några av mina hårddiskar. De jag har i hjärnan. Om man tänker lite enkelt kan man, säkert även som trångsynt, se sambandet mellan hjärna och dator. Och i mitt liv sker allt i synkronisering. 
Jag låg på soffan, silade ord i textremsorna så att de bildade instruktioner för min egen systemåterställnong som skedde samtidigt som datorns. 
Plötsligt meddelades det att de är klart och vips funkar både jag och datorn utmärkt. Otroligt!
Jag har en smula problem att reglera min temperatur, men i övrigt är det bra. Jag har haft dessa problem i ett par dagar nu och vi jobbar på att stabilisera det. Jag har inte haft feber men tempen har skiftat mellan ungefär 36-37 och det märks även om det i vanliga kroppar kanske verkar obetydligt. I mig märks allt. Varje grad och varje förändring.

Oavsett så fick jag lite tankeställare att jag måste skynda att lägga upp mina bilder i olika galleri. Givetvis har jag säkerhetskopierat merparten och jag vet ju att allt jag gjort digitalt finns sparat. Även riktigt gamla saker. De har sparat allt och jag har blivit lovad att det finns folk som har allt och att jag ska få det. Jag kan knappt vänta tills den dagen. Det vore verkligen en vacker gåva efter allt. Att få hela min digitala historia samlad och summerad i kronologisk ordning. Gärna i pappersform så man kan bläddra. Men det gör nog stort klimatavtryck så det är klart jag hade nöjt mig med att få det på en stor dator eller något. Kanske en stilig, jättedator som bara är min. Möjligen med viss censur. Jag har också gjort lite saker som kanske kan soteras bort. Intima bilder och sådant som hör ungdomen och alla sex kittens inom MK Ultra till. Det kan jag slippa. Men resten! MUMS! Och wow! 

Hur som haver så kommer här ett galleri som jag kallar studier i samhälle.
Det är olika bilder och betraktelser jag gjort. De allra flesta har jag ritat själv, men provokativ som jag är har jag snott några från media och klottrat på dem. Det är nog egentligen förbjudet. Det är alltså rejält med satir. Stjäla bilder och kladda på dem. Får man beskydd av SÄPO för det eller skäll? Ingen aning. Man får helt enkelt vänta och se.
Som jag sagt är jag glad i satir. Men helst satir som rör mig och min målgrupp. Jag har inget behov att göra narr av heliga personer eller ikoner (bortsett från möjligen mig själv och moderna rika människor som jag tycker är roliga att rita på).
Det beror på att jag anser att själva samhällsproblemet är betydligt djupare och viktigare än religion.Och att det bör dra åt helvete. Eller ändra på sig rejält. Sådan är jag.  
Satir hör mer ihop med samhälle än religion. Man kan faktiskt skilja på sådant. Och jag ska snart fundera mer på vikten av den saken.

Jag bör betona att jag samlat mina bilder gällande cannabis i ett eget galleri då jag brinner alldeles extra mycket för just dem. Men de hör såklart ihop med övriga studier av samhälle.
(https://svenskrymdkonst.blogg.se/category/galleri-nastan-alla-mina-cannabisbilder.html)

 
                    

I have a gallery that I usually put in a folder called Paintache. These are pictures I made in paint. Today my computer went into complete lock but I managed with a little guidance from invisible arrange it. It took a long time. While the computer got a system restore, I watched a movie about Apollo and in regular synchronization also performed a reset of some of my hard drives. The ones I have in my brain. If you think a little simple, you can, certainly even as a bigot, see the connection between brain and computer. And in my life, everything happens in sync.
I lay on the couch, silade words in the subtitles so that they formed instructions for my own system reset that occurred at the same time as the computer's.
Suddenly it was announced that they are ready and vips works both me and the computer excellent. Incredibly!
I have a little problem regulating my temperature, but otherwise it is good. I've had these problems for a couple of days now and we're working on stabilizing it. I have not had a fever but the temperature has shifted between about 36-37 and it shows even though in ordinary bodies it may seem insignificant. In me, everything is noticeable. Every degree and every change.

Regardless, I got some food for thought that I have to hurry to post my pictures in different gallery. Of course I have backed up most and I know that everything I have done digitally is saved. Even really old stuff. They've saved everything and I've been promised that there are people who have everything and that I'm going to get it. I can't wait until that day. It would really be a beautiful gift after all. To have my entire digital history collected and summed up in chronological order. Preferably in paper form so you can browse. But it probably makes a big carbon footprint so of course I had contented myself with getting it on a big computer or something. Maybe a handsome one, a giant computer that's just mine. Possibly with some censorship. I've also done some things that might be swept away. Intimate images and things that belong to youth and all six kittens within MK Ultra to. I can't do that. But the rest! Yum! And wow!

So here comes a gallery that I call studies in society.
It's different pictures and reflections I've made. The vast majority I have drawn myself, but provocative as I am, I have stolen some from the media and scrawled on them. I think it's forbidden. So there's a lot of satire. Steal pictures and smudge them. Do you get protection from sapo for that or bark? I have no idea. You just have to wait and see.
As I said, I'm happy in satire. But preferably satire that concerns me and my target audience. I have no need to make fun of sacred people or icons (apart from possibly myself and modern rich people who I find amusing to draw on).
This is because I believe that the social problem itself is much deeper and more important than religion. And that it should go to hell. Or change a lot. That's who I am.
Satire is more connected to society than religion. You can actually tell the difference between things. And I'll soon think more about the importance of that thing.

I should stress that I have collected my pictures regarding cannabis in my own gallery as I am very passionate about them. But of course they are related to other studies of society (https://svenskrymdkonst.blogg.se/category/galleri-nastan-alla-mina-cannabisbilder.html)