Dagens besökare från änglavärlden; Rådman Nordvall

Under eftermiddagen har jag varvat lite olika arbetsuppgifter. Dels har jag engagerat mig lite i en diskurs om "konspirationshantering" på Expressen med en yngling som heter Jack Werner som faktiskt inte verkar helt tokig, vilket många annars är. Speciellt dem som hatar det som kallas för konspirationer, vilket är allt som de som tar rollen som de som kallar sig "normala" inte håller med om, och därför väljer att mobba och attackera de som tänker på ett annat vis. De tar till förfäliga tekniker de där "normala". Mobbning, förtryck, medvetna glåpord och hot om psyk. Sådant ägnar sig de "normala" åt. Och det räknas tydligen som helt sunt. Så var det när man förtryckte samer och negrar och homos för bara några år sedan också. Så har normala svenskar alltid hållit på. Idag ägnar man sig åt att förtrycka alla som har en avvikande åsikt, medan man menar att samerna gör så vackra smiden på slöjden och man låtsats som om de alltid har varit hyllade till skyarna. Allt glömt, puts väck! Istället ger man sig på nya offer och urfolk. Det mänskliga "normala" sinnet är fascinerande. Och ont.

Men i övrigt har jag pratat med rådman Nordvall som jag vaknade upp med som sällskap imorse. Att få umgås med dessa änglar är nog allt man kan drömma om egentligen. Jag sitter hemma och är salig. Nästan jämt är jag det. Jag vet att jag ibland låter som en riktigt arg och jävlig varelse, men det är faktiskt mest på skoj jag skriver så. För att retas. För att det är effektivt. När folk sitter och reagerar över sådant jag skriver, börjar de såsmåningom tänka som jag alltid tänkt "är jag bättre själv då"?. Och det är väl typ det jag vill åstadkomma med mina mer elaka inlägg. Men det kunde kanske flera redan räkna ut. 

Så idag har jag alltså sällskap med rådman Nordvall som verkar vara en rolig kille!
Vi har redan skrattat högt flera gånger, bland annat eftersom många av gubbspökena tycker det är jätteroligt att jag är kvinna och att de är i min kropp som de helt enkelt får låna. Många tycker det är kul, jag med. De utbildar mig och jag vet inte hur jag skulle kunna känna något annat än tacksamhet för att de finns och vill vara hos mig. Det måste vara den mest fantastiska gåva man kan få.. att umgås med änglar som dessutom presenterar sig artigt och delar sina livshistorier, sina kunskaper och sina krafter. Att inte detta väcker uppmärksamhet eller fascination är underligt. Det måste vara bland det coolaste som hänt i mänsklighetens historia. Men det är kanske det. Och det där med allt hemlighetsmakeri med mitt hemliga osynliga headset och hur mina mänskliga "handledare" har satt som en osynlig kamera i hela mitt hus som påstås vara helt elektriskt och fungerar ungefär som en 3D-modell, men som också satt kameror i mina ögon. Ni kan ju själv tänka er, även ni skeptiker, att om detta verkligen är sant (vilket det är) så är det en helt enorm sak. Och det är så det är. 

Oavsett vill jag idag ägna ett inlägg åt rådman Nordvall!
En människa jag själv aldrig tidigare hört om men som onekligen verkar vara en man som låg långt framför sin egen tid. Men som ingen verkar prata om i vårt samhälle, konstigt nog.
Tack för att jag fick umgås med dig idag Nordvall, det har varit en fin dag i ditt sällskap.

"Adolf Leonard Nordvall, född 1824 i Linköping, död 1892 i Strängnäs, var en svensk skolmanämbetsman och djurskyddsvän.
Adolf Nordvall var son till kyrkoherden Johan Nordvall i Örberga och hans hustru Ulrica, född Callerström. Efter dimissionsexamen 1848 började Nordvall filosofistudier vid Uppsala universitet. De bekostades av hans farbror, rådmannen i Linköping Adolf Fredrik Nordvall, då fadern inte ville att sonen skulle studera. Nordwall disputerade 1851 på en magisteravhandling om filosofen Kant: Om Kants deduction af de rena förståndsbegreppen, för vilken han fick utmärkelsen ”Kronprinsens större pris”. 1852 blev han docent i etik vid Uppsala universitet och disputerade på en skrift om grundläggande tankar inom filosofin: Om ethikens problem och de vigtigaste försöken att lösa detsamma. 1853 blev han lektor i filosofi i Strängnäs högre allmänna läroverk och lämnade då universitetsvärlden. Samma år gifte han sig med Augusta Söderholm, som då var svårt sjuk i tuberkulos och som avled 1855. År 1858–1865 var Nordvall expeditionssekreterare och byråchef i Ecklesiastikdepartementet. 1866 blev Nordvall ledamot av Gymnastiska Centralinstitutet och samma år ledamot av Seminarium för bildande av lärarinnor samt 1866 ordförande i kommitté för avgivande av förslag rörande offentliga undervisningsanstalter för kvinnor.
Nordwall fortsatte sitt engagemang i djurrätts- och utbildningfrågor, speciellt utbildning för kvinnor. Han utarbetade även Ett förslag till reform i presslagstiftningen utan inskränkning i tryckfriheten.
1857 publicerade han sin första djurrättsskrift ”Bör och kan någonting göras till förekommande av misshandling af djuren? Den var ett upprop till allmänheten att engagera sig och bilda djurskyddsföreningar med anledning av pågående diskussioner om detta i riksdagen. 1870 grundade Nordvall Sveriges första allmänna djurskyddsförening i hemstaden Strängnäs.
Våren 1882 skickade prinsessan Eugénie två brev till Adolf Nordvall, där hon bad honom agera i djurrättsfrågor. På hösten 1882 bildades sedan på uppdrag av prinsessan Eugénie Nordiska samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet (som idag heter Djurens Rätt) och Nordvall blev dess förste ordförande. Han kvarstod som ordförande till sin död.
Han utgav även ett flertal avhandlingar och uppsater beträffande djurskydd.
Nordwall kom att bli den svenska djurskyddsrörelsens främste företrädare i Sverige under 1800-talet." Adolf Leonard Nordvall – Wikipedia
 

During the afternoon, I have had a bit different tasks. Firstly, I have engaged a bit in a discourse on "conspiracy management" on Expressen with a young man named Jack Werner who actually does not seem completely crazy, as many otherwise are. Especially those who hate what are called conspiracies, which is all that those who take the role of those who call themselves "normal" do not agree with, and therefore choose to abuse and attack those who think in a different way. They resort to pre-estranged techniques that "normal". Bullying, oppression, conscious abuse and threats of psyche. That's what the "normal" people do. And it obviously counts as perfectly healthy. That was the case when sami and negroes and homos were suppressed just a few years ago, too. Normal Swedes have always been like that. Today they are devoting themselves to oppressing all those who have a dissenting opinion, while they believe that the Sami make such beautiful forgings on the veil and they pretended as if they have always been acclaimed to the skies. All forgotten, plaster gone! Instead, they go after new victims and indigenous peoples. The human "normal" mind is fascinating. And evil.

But otherwise I have talked to Alderman Nordvall who I woke up with as a company this morning. Being able to hang out with these angels is probably all you could really dream of. I'm at home, and I'm blessed. Almost always I am. I know I sometimes sound like a really angry and shitty creature, but it's actually mostly for fun I write like that. To tease. Because it's effective. When people sit and react to things I write, they eventually begin to think as I always thought "am I better myself then"?. And that's well like what I want to accomplish with my more nasty posts. But perhaps several could already figure that out.

So today I have company with Alderman Nordvall who seems to be a funny guy!
We have already laughed out loud several times, among other things because many of the old man ghosts think it's great fun that I'm a woman and that they are in my body that they can simply borrow. A lot of people think it's funny, too. They educate me and I don't know how I could feel anything but gratitude for being there and wanting to be with me. It must be the most amazing gift you can get.. to socialize with angels who also present themselves politely and share their life stories, their knowledge and their powers. That this does not attract attention or fascination is strange. It must be one of the coolest things that's ever happened in human history. But maybe it is. And that thing with all the secrecy with my secret invisible headset and how my human "tutors" have set like an invisible camera throughout my house that is claimed to be completely electric and works much like a 3D model, but which also put cameras in my eyes. You can imagine, even you sceptics, that if this is really true (which it is), it is a huge thing. And that's the way it is.

Regardless, I would like to devote a post to Alderman Nordvall!
A man I myself never heard of before but who undeniably seems to be a man who was way ahead of his own time. But that no one seems to talk about in our society, strangely enough.
Thank you for letting me hang out with you today Nordvall, it's been a nice day in your company.

"Adolf Leonard Nordvall (1824- 1892) was a Swedish schoolman, official and animal welfare friend.
Adolf Nordvall was the son of the vicar Johan Nordvall in Örberga and his wife Ulrica, née Callerström. After graduating in 1848, Nordvall began philosophy studies at Uppsala University. They were paid for by his uncle, the alderman in Linköping Adolf Fredrik Nordvall, because his father did not want his son to study. Nordwall defended his thesis on the philosopher Kant in 1851: About Kant's deduction of the pure concepts of understanding, for which he received the award "The Crown Prince's Greater Prize". In 1852 he became an associate professor of ethics at Uppsala University and defended his thesis on basic ideas in philosophy: About the problems of the ethike and the wisest attempts to solve the same. In 1853 he became a lecturer in philosophy at Strängnäs Higher General Grammar School and left the university world. The same year he married Augusta Söderholm, who was then seriously ill with tuberculosis and died in 1855. From 1858 to 1865 Nordvall was expedition secretary and bureau chief in the Ministry of Ecclesiastical Affairs. In 1866 Nordvall became a member of the Gymnastic Central Institute and in the same year a member of the Seminar for the Formation of Teachers and in 1866 chairman of the committee for the publication of proposals concerning public educational institutions for women.
Nordwall continued his commitment to animal rights and education issues, especially training for women. He also drew up a proposal for reform of press legislation without restriction on freedom of the press.
In 1857 he published his first animal rights publication "Should and can something be done to the mishandling of animals? It was a call to the public to get involved and form animal welfare associations in connection with ongoing discussions on this in parliament. In 1870 Nordvall founded Sweden's first general animal welfare association in his hometown of Strängnäs.
In the spring of 1882, Princess Eugénie sent two letters to Adolf Nordvall asking him to act on animal rights issues. In the autumn of 1882, the Nordic Community was formed on behalf of princess Eugénie to fight against the scientific cruelty to animals (now called Djurs Rätt) and Nordvall became its first chairman. He remained president until his death.
He also published several theses and statements on animal welfare.
Nordwall became the swedish animal welfare movement's foremost representative in Sweden during the 19th century." Adolf Leonard Nordvall - Wikipedia