Metoder för att hantera negativ energi

Finns det effktiva metoder för att konstruktivt göra sig av med inre energier präglade av negativitet?
Ja, de finns och det har jag flera stycken. De är otroligt effektiva på mängder av sätt. Framförallt använder jag dem ofta för att undvika att någon av dessa får fäste inuti mig eller läcker ut på ett negativt sätt i min personliga vardag. Jag ser min metod som en ny terapeutisk metod och som samtidigt kan kapsla ihop mängder med ångest som är spunnen ur samma förtryck som är roten till även mina negativa känslor och återupplevanden av traumatiska händelser och vårdskador som jag förvägras upprättelse ifrån, eftersom jag lever i en korrupt dikatur som tydligen inte känner för att stå för vad människor utsätts för bakom låsta dörrar i vår "välfärd". Sådant vet alla tar tid. I Sverige får offer för statens experiment sällan upprättelse förrän alla inblandade redan är döda. Det tänker jag är dåligt och inte rättvist.

Hur som helst så har jag tips på hur förtryckta själar med trauma kan hantera dessa känslor och göra något produktivt av dem som kanske också kan skynda på att alla oetiska experiment kommer upp till ytan och avslöjas. Varpå offer kan få upprättelse. Eftersom det faktiskt är det endaste som skulle behövas för att i ett trollslag råda bot på dessa trauman och frustrationen det medför att behöva gå runt och bära på det man varit med om utan att någon tror på en. Skit samma tänker jag som allts kunnat ta chansen att utveckla en uppfinning baseras på allt förtrycket. Man kan skaka om ett sådant förtryck rejält inom sig utan att någon anar ett jota, och få korken att flyga som en champagnemissil världen över. I sympati med alla andra som drabbats av liknande saker.

Metoder och exempel på tekniker:
En sådan här metod som jag har är att när det känns jättejobbigt inombords så föreställer jag mig att jag packar en flaskpost med min redogörelse för vad det är som gör ont och vad som utlöst det, sedan slänger jag den flaskan till Jupiter och ber Jupiter skjuta av korken och ta hand om problemet så att det gör minre ont på insidan av mig sjäv.

En annan metod jag har är att foreställa mig en triangel med tre punkter. Mellan varje punkt går ett rör med sand eller strössel eller vad man vill, som rör sig mellan punkterna i triangeln och flyttar runt sanden mellan punkterna. På varje punkt i triangel ställer jag en representant som ofta ploppar ut från det undermedvetna på något sätt. Kanske för att de ber om hjälp och känner som jag.
Exempel: I ett hörn ställer jag mig själv, i ett annat Guy Minhaj, och i ett annat Dawit Isaak. Sedan sätter jag på en låt som jag väljer ut medan jag försätter mig i en slags transdans. I takt med musiken kan jag sedan köra runt sanden i rören mellan de punkter jag satt upp och helt enkelt rikta ångesten inuti i mig, så att den istället för att bli emotionell blir den en slags maskin som kan göra nytta. När sanden gått runt i rören och låten är slut, och om jag känner att det räcker och ångesten börjar släppa, så samlar jag ihop energierna som jag samlat in med all sand jag silat runt i triangeln och sedan kan jag förpacka dem i en raket i mitten av triangeln och släppa iväg den. 
Efter ett tag kan man börja leka loss med metoden och jag upplever att den börjar leva sitt egna lilla liv som om man startar en liten bio i sitt eget huvud som visar roliga formationer, lite som ett kaleidoskop. Det kan börja flyga ut fiskar över ens triangel eller så kommer Cleopatra in och börjar blåsa i en mistlur. Mängder med saker och bilder kan dyka upp i ens hjärna och det är faktiskt rätt så coolt och man mår helt klart bättre efteråt.
 
Man skulle säkert, om man var en sjuk vetenskapsman, också kunna göra precis likadant men tvärtom för att försöka kapsla in människors i ångesttillstånd för att skapa en slags teslavågor/energi. Det skulle kunna användas för att hålla igång elnätet, styra väder.. mängder med saker som man inte tänker på kan rymmas och utnyttjas i avrgruden av en människas sorg.
Sådana vetenskapsmän hade förmodligen tänkt sig att sätta ett evigt timglas i mitten med all otäck sand. Sådant gör inte jag, det är för elakt och långdraget. Jag skjuter i sönder timglaset om någon försöker med sådana saker i mitt liv. Aldrig att jag tänker sitta och utnyttjas för att rika män är livrädda för att bli fattiga. Kan ju tänka mig att de skiter i brallan bara av tanken på ett havererat elnät. Vissa kan gå hur långt som helst för att rädda sådana saker.
Även om det är dåligt för klimatet och går emot naturen själv. Are there effective methods for constructively disposing of internal energies characterised by negativity?
Yes, there are, and I have several of them. They are incredibly effective in many ways. Above all, I often use them to avoid any of these gaining a foothold inside me or leaking out in a negative way in my personal everyday life. I see my method as a new therapeutic method and, at the same time, I can encapsulate a lot of anxiety that is spun out of the same oppression that is at the root of even my negative feelings and the reliving of traumatic events and injuries from which I am denied redress, because I live in a corrupt ditch that apparently does not feel like standing for what people are exposed to behind locked doors in our 'welfare'. That's what everyone knows takes time. In Sweden, victims of state experiments rarely get redress until everyone involved is already dead. I think that's bad and not fair.

Anyway, I have tips on how oppressed souls with trauma can deal with these emotions and make something productive out of those who might also be able to speed up any unethical experiments coming to the surface and being revealed. Whereupon victims can be vindicated. Because in fact, only one would be needed to remedy these traumas in a spell and the frustration it entails having to walk around carrying what you have been through without anyone believing in you. Never mind, I'm thinking that ever since chanen to develop an invention is based on all the oppression. You can shake up such oppression without anyone knowing a jot, and make the cork fly like a champagne missile all over the world. In sympathy with everyone else affected by similar things.

Methods and examples of techniques:
One of these methods that I have is that when it feels really hard inside, I imagine packing a bottle post with my account of what it is that hurts and what triggered it, then I throw that bottle to Jupiter and ask Jupiter to shoot off the cork and take care of the problem so that it hurts my insides.

Another method I have is to establish a triangle of three points. Between each point, a pipe runs with sand or sprinkles or whatever you want, moving between the points of the triangle and moving the sand around between the points. At every point in the triangle, I put a representative who often pops out of the subconscious in some way. Maybe because they ask for help and feel like me.
Example: In one corner I put myself, in another Guy Minhaj, and in another Dawit Isaak. Then I put on a song that I pick out while I put myself in a kind of trans dance. As the music moves, I can then drive around the sand in the pipes between the points I have set up and simply direct the anxiety inside of me, so that instead of getting emotional, it becomes a kind of machine that can make sense. When the sand has gone around the pipes and the song is over, and if I feel enough and the anxiety starts to drop, I collect the energies that I collected with all the sand I've sifted around in the triangle and then I can pack them in a rocket in the middle of the triangle and let it go. After a while you can start playing loose with the method and I feel that it starts to live its own little life as if you start a little cinema in your own head that shows funny formations, a bit like a kaleidoscope. It can start flying out fish over your triangle or Cleopatra comes in and starts blowing in a mistletoe. Lots of things and pictures can appear in your brain and it's actually pretty cool and you definitely feel better afterwards.

You could certainly do exactly the same, if you were a sick scientist, but on the contrary to try to encapsulate people in an anxiety state to create a kind of tesla waves/energy. It could be used to keep the power grid running, control the weather. lots of things that you don't think about can be accommodated and exploited in the midst of a person's grief.
Such scientists had probably intended to put an eternal hourglass in the middle with all the nasty sand. I don't do that. I'll blow up the hourglass if someone tries things like that in my life. There's no way I'm going to sit around and be used because rich men are terrified of being poor. I imagine they don't give a about the idea of a wrecked power grid. Some people can go as far as they want to save things like that.
Although it is bad for the climate and goes against nature itself.