Jag måste säga att det iallafall verkar som om någon verkligen försöker

 
Jag har haft en svår och svettig natt.
Det började med att jag somnade på sofflocket flera timmar innan läggdags igår och när jag vaknade var det väldigt sent. Plus att jag vid tillfället för uppvaknande hade allvarliga smärtor i livmodern på grund av mens. Det visste jag att jag skulle ha, i och med att en av mina "handledare" sa åt mig i förrgår att jag skulle ha mens idag, vilket alltid stämmer. Det är intressant att någon alltså har koll på alla mina kroppsliga funktioner, även de jag inte ens har koll på själv eftersom de inte ens är regelbundna. Undrar vem som är benägen att kunna göra såda uträkningar gällande ens kropp. Förslag på gärningsmän som kan sådana saker?

Sedan Johan implanterade den där transittern eller embryot i mig, eller om det var psykiatrin- det är inte så enkelt att reda ut, har jag iallafall haft fruktansvärda smärtor i samband med mens. Det började direkt efter den spruta jag fick på psyk. Smärtor och blödningar i underlivet. Något måste ha hänt där och det är väl bara att vänta på upprättelse och erkännande... mer kan jag inte göra.
Mitt liv förändrades hur som helst drastiskt på mer eller mindre en enda dag och det finns ingen rimlig förklaring mer än att någon har utsatt mig för vad som kanske är "ett perfekt brott", i och med svårighetsgraden att bevisa att det har inträffat. Som jag ser det är jag lite som Schrödingers berömda katt. Jag lever och är död samtidigt. Det måste ändå vara en stor sak rent vetenskapligt tänker jag och att jag kan göra är att vänta på att det uppdagas och bekräftas.
Det ramlar hur som helst ut klumpar ur mig som ser ut som stora mördarsniglar och jag vet inte riktigt vad det är för något som kommer ut. Om det är små aborterade defekta alienfoster eller vad det kan vara. Många nätter i månaden experimenteras det ju med sådant när jag hamnar i den där fasen som kan infinna sig precis innan man somnar. Eller så kanske ingen annan vet vad jag menar, det kanske inte ens är normalt- men innan jag somnar hamnar jag i en slags hypnotisk dvala. Det har jag gjort sedan jag var jätteliten och det känns som om jag hamnar i en slags bubbla. Jag tror att vissa tänker på det som en typ av sömnparalys, och det kan nog beskrivas på liknande sätt. Jag blir paralyserad.
I detta tillstånd hämtas jag av olika rymdskepp. Gemensamt för alla, oavsett vilket jag är ombord på, så försöker de ofta göra mig gravid med sina avkommor och de har mycket att göra med det. Det är inga mänskliga varelser som gör dessa saker, även om det på ett avskeppen är läkare med masker på sig och som jag är lite osäker på om de är mänskliga eller utomjordiska. De andra skeppen varierar, allt i från att bara vara högteknologiska maskiner som påminner om röntgenkuvöser, till skepp med underliga rör och nålar och sådant som kan spruta in saker i mina fotsulor. 

Ofta har jag en dialog inuti huvudet samtidigt som detta sker och det är först en mansröst (han verkar sitta i någon typ av biosalong)  som brukar säga godnatt till mig och att han kommer skicka över mig till de där uppe. Sådana saker. Sedan verkar han släppa någon "gräns" som gör att utomjordingarna kan nå mitt hus och mig med sin teknik. Sedan brukar de komma och hämta mig och de skepp som är inblandade har ett system av samarbete. Mycket handlar om att de vill försöka göra ett barn i mig. De provar på lite olika sätt, vissa har försökt beräkna när deras "art" kan kläckas och de testar sig fram. De räknar på min menscykel och försöker justera sina embryon. Den här månaden fick jag embryon bara för ungefär 4 dagar sedan som den som satte in dem sa att de skulle förhoppningsvis kläckas nu till mensen. Sedan stoppade varelsen in en jättemissil i mig med vätska och en mask/fisk som fick resa runt i min kropp och göra miljön gynnsam för fostren som kom ur missilen. Det var två foster, tvillingar och vita och självlysande som lades in. De påminde om de där små djuren Axelotl. Dessa som sätter in fosterna följer efter en sådan procedur noga upp fostren varje natt och det sker oftast genom röntgen eller en elektrisk fisk/mask som simmar runt i min kropp och inspekterar.

Jag vet inte riktigt hur eller varför väldigt många av utomjordingarna verkar tro att deras embryon kläcks när jag har mens. Eller om de faktiskt försöker hålla koll på om mensen inte skulle komma och om de då lyckats. Det vet jag faktiskt inte, men jag har överlag tolkat de senaste årens ständiga försök som om många utomjordingar tror att foster kläcks i samband med mens. Vilket ju inte stämmer med min biologi riktigt om man ska se till rent kroppsliga funktioner. Men sådant kanske också kan manipuleras och ändras med tillräckligt mycket utomjordiska DNA och experiment. Man vet aldrig.
Allt man vet är att det inte går att göra något åt och att ingen varken vill eller verkar intresserade att undersöka sådana här saker. Vilket är oroväckande eftersom jag tänker att det kan vara väldigt viktigt att veta om det är så att man kan riskera att plötsligt föda ut en litet barn som kanske ser ut hur som helst. Hur ska ett sådant kunna passa in i samhället?
Och hur ska jag förklara vart det kommer ifrån? Det kan bli jättekonstigt. Tänk om jag behöver gå runt med någon slags slemmig fiskliknande bebis i en barnvagn om några år om de lyckas. Jag räknar inte ut många scenarion efter den här resan, det ska jag säga er. Allt kan hända. Och skulle de hända så är det helt klart att jag har en noggrann dagbok över vem som gjort vad så att jag kan få ett hum om vem av alla utomjordingar som lyckas kläcka vad. Eftersom det sägs att det är viktigt att man vet vem som är far till ens ungar, vart de än kommer ifrån.

Iallafall så hade jag svårt att sova efter att jag somnade på soffan igår. Plus att jag hade smärtor i magen som påminner mer om förlossningsvärkar än mensvärkar. Det bränner och svider som om det satt öppna blödande sår i varenda detalj av mitt underliv isamband med mens (eller vad det nu är). Jag svettades ner hela sängen av smärtorna innan en dubbel dos Ipren började göra sitt. 
Sedan somnade jag och när jag vaknade igen var jag så svettig att jag kanske snarare upplevde att jag själv fötts ut ur någon enorm moderlig osynlig fitta under natten, och dessutom fått ta alla värkar själv. Min hud var vid uppvaknandet rynkig och fuktig som om jag legat i en lake av fostervatten och trillat ner i min egen säng som en nyfödd val.


"You don't know how you met me
You don't know why
You can't turn around and say goodbye
All you know is when I'm with you
I make you free
And swim through your veins like a fish in the sea
I'm singin'
Follow me everything is alright
I'll be the one to tuck you in at night
And if you
Want to leave I can guarantee
You won't find nobody else like me"I've had a difficult and sweaty night.
It started with me falling asleep on the sofa lid hours before bedtime yesterday and when I woke up it was very late. Plus, at the time of awakening, I had severe pain in my uterus due to my menstrual. I knew I would, because one of my "tutors" told me the day before yesterday that I was going to have my butt today, which is always true. It's interesting that someone has an eye on all my bodily functions, even the ones I don't even know about myself because they're not even regular. I wonder who's inclined to make such calculations about your body. Suggestions of perpetrators who know such things?

Since Johan implanted that transiter or embryo into me, or if it was psychiatry- it's not that easy to sort out, at least I've had terrible pains associated with my period. It started right after the shot I got on the psych ward. Pains and bleeding in the abdomen. Something must have happened there, and I guess you just have to wait for redress and recognition... There's nothing more I can do. In any case, my life changed drastically in more or less a single day and there is no reasonable explanation other than that someone has subjected me to what is perhaps "a perfect crime", with the difficulty of proving that it has happened. The way I see it, I'm a bit like Schrödinger's famous cat. I'm alive and dead at the same time. It must still be your tor thing scientifically I think and that I can do is wait for it to come to light and be confirmed.

In any case, lumps fall out of me that look like big killer snails and I don't really know what's coming out. Whether it's small aborted defective alien fetuses or whatever it might be. Many nights a month it is experimented with things like that when I end up in that phase that can appear just before you fall asleep. Or maybe no one else knows what I mean, it might not even be normal, but before I fall asleep, I end up in a kind of hypnotic hibernation. I've been doing that since I was really small and I feel like I'm in a kind of bubble. I think some people think of it as a type of sleep paralysis, and I think it can be described in a similar way. I'm paralyzed.

In this condition I am picked up by various spaceships. Common to everyone, no matter who I'm on board, they often try to get me pregnant with their offspring and they have a lot to do with it. There are no human beings doing these things, even if on one of the ships there are doctors with masks on and who I'm a little unsure if they're human or alien. The other ships vary, ranging from just being high-tech machines reminiscent of X-ray incubators, to ships with strange tubes and needles and things that can inject things into my soles of my feet. 
Often I have a dialogue inside my head at the same time as this happens and it is first a male voice (he seems to be sitting in some kind of cinema) that usually says goodnight to me and that he will send me over to those up there. Things like that. Then he seems to drop some "boundary" that allows the aliens to reach my house and me with his technology. Then they usually come and pick me up and the ships involved have a system of cooperation. A lot of it is about them wanting to try to make a child in me. They try in slightly different ways, some have tried to calculate when their "species" can hatch and they test their way through. They're counting on my menstrual cycle and trying to adjust their embryos. This month I only got embryos about 4 days ago that the person who inserted them said they would hopefully hatch now for my period. Then the creature inserted a giant missile into me with liquid and a worm/fish that had to travel around my body and make the environment favorable to the foetuses that came out of the missile. There were two fetuses, twins and white and glow-in-the-luminous. They reminded me of those little animals Axelotl. Those who insert the fetuses follow such a procedure closely up the foetuses every night and it usually happens through X-rays or an electric fish/mask that swims around my body inspecting.
 
I don't really know how or why a lot of the aliens seem to think their embryos hatch when I'm on my mind. Or if they are actually trying to keep track of whether the menstruation would not come and if they then succeeded. I really don't know, but I've generally interpreted the constant attempts of recent years as if many aliens believe that fetuses hatch during menstruation. Which doesn't quite match my biology if you're going to look at purely bodily functions. But such things may also be manipulated and altered with enough extraterrestrial DNA and experiments. You never know. 
All you know is that nothing can be done about it and that no one wants or seems interested in investigating things like this. Which is worrying because I think it can be very important to know if it is the case that you can risk suddenly giving birth to a small child that might look like any other. How can one fit into society? 
And how am I supposed to explain where it's coming from? It can be really weird. What if I need to walk around with some kind of slimy fish-like baby in a stroller in a few years if they succeed? I'm not figuring out many scenarios after this trip, I'll tell you that. Anything can happen. And should they happen, it's clear that I have a careful diary of who did what so I can get an idea of which of all the aliens manages to hatch what. Because they say it's important to know who's the father of your kids, wherever they come from.
 
Anyway, I had trouble sleeping after I fell asleep on the couch last night. Plus, I had pains in my stomach that are more reminiscent of childbirth pains than menstrual pains. It burns and stings as if there were open bleeding wounds in every detail of my genitals icing on my period (or whatever). I sweated down the whole bed from the pain before a double dose of Ipren started to do its part. 
Then I fell asleep and when I woke up again I was so sweaty that I might have rather felt that I myself was born out of some huge maternal invisible pussy during the night, and also had to take all the aches myself. My skin was wrinkled and moist at the awakening as if I had been lying in a lake of amniotic fluid and falling into my own bed like a newborn whale.