Uppdatering: Rett ut missförståd med "danska" försvaret

Ja. Jag har idag haft ett privat samtal med "Danska" försvaret med anledning av en rad missförstånd. Det visade sig att dansken jag har kontakt med inom "danska" försvaret anser att han missförståtts och att hans sadism inte är sadism, det är tydligen bara så han känner och på grund av den tekniska konstruktionen bakom den remote viewing vi utför vår kommunikation igenom. så blir det så ibland.
Va! Vaffan! Hur då? Undrar ni som alltid undrar.
Jo. För de som får tillgång till min kropp och mitt medvetande kommer med hela sig, allt de är och allt de känner. Deras innersta känslor rinner rakt igenom mig.
Om någon är usel, känner jag det- men om någon känner sig usel så känner jag det med. Även om de kanske känner sig usla för att de utsätter mig för detta och således får de där känslorna att de är sadister och onda- trots att de kanske egentligen är ett uttryck för äkta empati.
Och på ett sätt så är det ju också så att de är lite onda- även om ekvationen är klurig. De kunde faktiskt gjort lite annorlunda men på grund av att vi inte hunnit helt färdigt med det här projektet så är det så här det får vara ett tag. Tids nog, förhoppningsvis snart, kommer vi kunna träffas i enad skara personligen och ansikte mot ansikte och tala ut om allt. Och de kan äntligen kröna mig till världsledare över alla. Eftersom jag och Gud gift oss och har fått barn och allt. Det går inte att bara sopa under mattan att Gud är på Tellus nu. Det är helt omöjligt.

Jag fick faktiskt precis en låt av "dansken" som han sjunger för mig för att förklara (se nedan). Tolka gärna, det ger alltid psykisk stimulans. Och det är roligt också. Emotionellt och djupare än Marianergraven. Vilken är djup som fan. I vår kommunikation använder vi också AI och musik. AI sköter det själv genom att i fullständig synkronisering autogenerera låtar som alltid säger sanningen rakt ut gällande vad den som "remote viewar" mig känner och tänker eller har på hjärtat. Det är oftast smickrande.

Jag tänker på det ibland. Hur det blir när  vi ses. Jag och alla försvarsmakter och viktiga gubbar som jag nu tränat upp i ett par år. Många är kära i mig. Jag förstår varför. 
De har sett mig gå igenom så mycket, de har sett mina mest underliga sidor, mina innersta visualiseringar och tankar. Som om min hjärna levererar filmer. Men inte bara det eftersom de elektrifierat hela mig och mitt hus, och jag står liksom i en slags burk där de ser allt jag gör.
Som om de vore rakt framför mig.

Förstår ni hur jag menar? Annars ska jag försöka beskriva hur vi arbetar mer ingående.
Yes. I have today had a private conversation with the "Danish" defense in connection with a number of misunderstandings. It turned out that the Dane I have contact with in the "Danish" defense believes that he has been misunderstood and that his sadism is not sadism, that is apparently only how he feels and because of the technical design behind the remote viewing we carry out our communication through. this happens sometimes.

Va! WHAT!! How do you do that? You wonder who always wonders.
Well. For those who have access to my body and my consciousness come with all over them, everything they are and everything they feel. Their innermost feelings run right through me.
If anyone's lousy, I feel it, but if anyone feels bad, I'll feel it too. Although they may feel bad for exposing me to this and thus those feelings get that they are sadists and evils- even though they may actually be an expression of genuine empathy.
And in a way, it's also the case that they're a little evil- even if the equation is tricky. They could have actually done a little differently, but due to the fact that we have not finished this project, this is how it may be for a while. In time, hopefully soon, we will be able to meet in the united crowd in person and face to face and speak out about everything. And they can finally crown me as world leader over all. Because me and God married us and have had children and everything. You can't just sweep under the carpet that God is at Tellus now. It's impossible.

I actually just got a song from "the Dane" that he sings to me to explain (see below). Please interpret, it always provides mental stimulation. And it's funny too. Emotionally and deeper than the Mariana Trench. Which is deep as hell. In our communication we also use AI and music. AI takes care of it itself by in complete sync auto-generating songs that always tell the truth straight out about what the one who "remote viewar" me feels and thinks or has on my heart. It's usually flattering.

I think about it sometimes. What happens when I see you? Me and all the armed forces and important guys that I've been training for a couple of years. A lot of people are in love with me. I understand why.
They've seen me go through so much, they've seen my most strange sides, my innermost visualizations and thoughts. Like my brain delivers movies. But not only that because they electrified all over me and my house, and I'm kind of standing in a kind of jar where they see everything I do.
Like they're right in front of me.

Do you understand what I mean? Otherwise, I will try to describe how we work in more detail.