Collage; Am I predicting or am I creating?


 
Idag har jag gjjort ett kollage md spådomar.
Jag har även valt att avancera något i min vetenskapliga analys av det jag gör i arbetet med att bevisa medialitet. Jag har denna gång även skapat en del av kollaget som är egna önskemål och mer går under kategorierna för att bevisa telepatiska / telekinetiska förmågor.
Jag tror många som är synska ibland kan fråga sig om de förutspår saker, eller om de orsakar dem. Eller så är det bara jag som undrar sådana saker eller känner att även punkterna telepati och telekinesi är intressanta områden att kartlägga, och om de existerar så tänker jag att de också kan vara viktiga att bevisa.
Jag har även lagt in några önskemål i kollaget, som egentligen mer är krav än saker jag egentligen önskar göra med telepatiska och telekinetiska förmågor. Jag tänker också att jag redan har undersökt mina telepatiska och telekinetiska gåvor tiillräckligt noga för att veta att sådana saker kräver bränsle, annars går det inte att föra över energier på ett kraftfullt och motiverat sätt.
Därför är några av önskemålen knutna till olika krav och saker som kan komma att hända om man inte lyder mina önskemål, vilket kan utlösa en skitstorm av energisom gör det möjligt för mig att orsaka hemska saker.
Det kan låta elakt men det är egentligen inte så elakt, det är elakare att göra vad man gör mot mig. Därför skiter jag i vilket om det är det som krävs för att jag ska slippa kallas sjuk i huvudet och för att jag ska få min upprättelse för de arbeten jag utfört mot min vilja, utan en krona i betalning åt diverse organisationer som tydligen tagit sig friheten att utnyttja skiten ur mig på alla sätt. Och nu på senare tid alltså försatt mig i denna jävliga situation under konstanta hot, och raffinerade metoder för utpressinng och munkavel. Våld föder våld.

Test: Telekinesi:
Jag har lagt in ett "test" på medveten telekinesi som jag ska försöka genomföra utan någon speciell anledning mer än att jag är irriterad och vill veta om jag kan, eftersom jag isåfall vill kartlägga det vetenskapligt. Detta är att störta ett flyg eller fartyg med tio personer ombord. Detta sker antingen i Sverige eller i Ryssland. Ibland är vindarna lite ostyriga när man gör telekinestiska försök och man kan hamna var som helst, bara underlaget är rätt. Jag ska iallafall försöka träffa i Sverige, rakt ner i Falkenberg. Och det kan var ett kungligt flyg eller skepp som drabbas av vreden.
 

Spådomar (det är de jag har placerat till vänster om strecket mitt i bilden):
Det uppdagas att det faktiskt stämmer att mitt stulna ryggmärgsprov har sålts till USA. Det har inte bara skänks dit i ett samarbete utan faktiskt sålts dit. Olagligt har man handlat med mina organ. Och man kallar det för att man har sålt Yggdrasil. Sådant gör nämligen människor inom sjukvården, trots att ingen vet det eller ens tänker att det är något att hänga upp sig på.
Jag är inte ensam om att ha råkat ut för det och det handlar om flera års dunkel och tvivelaktig kartläggning som skett och att man har upptäckt COVID i flera olika mutationer i flera människor sedan år tillbaka. Speciellt i samband med hjärnhinneinflammation och alopeci.
Det beror på att folk i allmänhet inte förstår att makteliten påminner om en besatt religiös sekt som skyr föga medel för att göra de mest underliga saker.
Detta föranleder iallafall att några journaliser som modigt nog verkar ha tagit sig rätten att utreda min situation och berättelse, kontaktar FN. Det är jag tacksam för.

Det börjar bli tydligt att projekt som MK Ultra faktiskt finns och att de har fått förödande konsekvenser och att det är en rejäl aktivering som skett.  Och att människor utan sitt vetande har utnyttjats och till och med vaccinerats för att spåra upp måltavlor för militären och liknande, och att det är djupt oetiskt. Och att jag har ett jävla Allanrop i fittan som sänder koder genom att mitt underliv har förvandlats till en fjärrstyrd robotfjäril, och som myndigheter glatt har utnyttjat i 2 jävla år utan att skämmas. 

Trump är i görningen med att vilja gå ut med hur det ligger till på en del plan som han vägrat att säga.

Vulkanutbrott väntar. Jag har talat med tre stycken, en på Island, en i Italien och en i Mexico och de är alla arga och redo att gå i krig om det behövs.

Det är något oroligt mellan några säkerhetstjänster som råkat i varandras luvar. Vilket är typiskt män. Det ser iallafall ut att ordna upp sig snabbt och lätt. 

Annie Lööv har bokat frisörtid för sig och sitt barn och hon har förutom det talat med Bali angående vad i helvete Corona egentligen är för något underligt. Vilket jag tycker är en klok tankegång, och något jag har försökt påpeka i två år nu.

Det börjar också undras över det arv som Hitler har lämnat inom svenska institutioner eftersom det börjar uppdagas att det inte är helt rena kort därinnan för alla låsta dörrar och att människor på allvar utsätts för de sjukaste experimenten sedan just andra världskriget. 

4 dör på Irland i jordbävning alternativt skred. Först tänkte jag skriva att det är ett segelflyg som störtar men jag är något osäker. Det kanske är alltihop.Mina egna önskemål (till höger om strecket) och som jag ska försöka ordna med telepati och på visa sätt även telekinesi:

Att fler får uppleva hur det är att uppleva synkronisering och att de glädjs över det och skrattar mer och mår bättre psykiskt

Att offer för Mind Control och MK Ultra börjar inse vilka förmågor de kan utveckla om de lär sig använda den extra datorn de har fått i sina hjärnor

Att en grön våg drar igenom Sverige vilket innebär att det är dags att legalisera cannabis och avkriminalisera droger. 

Den gröna vågen innebär också att människor hittar tillbaka till naturen i vår och börjar uppskatta att vara hemma mer tillsammans och att man faktiskt kan glädjas oväntat mycket över att odla grönsaker på balkongen och umgås mer med sina barn. Grannar börjar gå ihop och skaffa höns och pallkragar och sådant på sina innergårdar för att det är trevligt och nyttigt och även hjälper Moder Jord att bli gladare än vad hon är nu. Man börjar också hjälpa varandra i mindre grupper med exempelvis barn och sådant.
Man kan helt enkelt begränsa mer, men göra så att människor fortfarande kan umgås i kvartersvis eller så kan man dela in via innergårdar/lägenhetskomplex. Sådana saker. 
Ett bra sätt att organisera en isolering enligt mig finns i sådana här lösningar och det är också det enda sättet vi någonsin kommer kunna begränsa coronan  och andra katastrofer, eftersom det harmoniserar bäst med naturen och dess tydliga röst om att vi måste ändra på oss.

Det blir snart varm och skön vår. En varm sommar väntar. 

Jag vill gärna ha fler fåglar i trädgården om de orkar och vill och det vore vackert om fler människor lärde sig att förstå magin med fåglar och hur mycket de har att säga och göra.Några av de andra sakerna (till höger om strecket) är förenade med de orättvisa krav, utpressningsförsök och tortyr som används emot mig. Jag kräver att detta upphör och olyckorna nedan kommer jag bara försöka orsaka om mina krav inte uppfylls.
Detta gäller att ingen mer ska försöka utpressa mig till att börja arbetsträna, eller hota mig med att kalla mig sjuk i huvudet eller tvinga mig att välja mellan de sakerna.
Ingen ska hota mig eller de jag älskar med något alls.
Jag kräver även mitt körkort åter, ett nytt hus som inte är sönderbombat av varken militärteknik och utomjordisk teknik.
Och så kräver jag en resa till ett ställe där jag kan få en seriös chans att bygga upp det liv jag är menad att leva. Så att vi kan sluta med det här jävla idiotiska tramset och bete oss som normala människor eller vad fan man nu är. Jag tror ni kan räkna ut varför jag har mage att ställa dessa krav i min situation. 
Om detta inte går som jag vill kommer jag hur som helst ordna med voodo på personerna som är inblandade och ge dem cancer och evig olycka, samt att jag kommer störta ett flygplan och döda en kung.Today I have a collage of fortune tellers.
I have also chosen to advance somewhat in my scientific analysis of what I do in the work of proving mediality. This time I have also created a part of the carbon team that is own desires and more goes under the categories to prove telepathic/telekinetic abilities.
I think a lot of people who are psychic can sometimes ask themselves if they're predicting things, or if they're causing them. Or I am the only one who wonders such things or feels that the points of telepathy and telekinesis are also interesting areas to map, and if they exist, I think they may also be important to prove.
I have also added some wishes to the coal team, which are really more requirements than things I really want to do with telepathic and telekinetic abilities. I also think that I have already examined my telepathic and telekinetic gifts sufficiently carefully to know that such things require fuel, otherwise it is not possible to transfer energies in a powerful and justified way.
Therefore, some of the requests are tied to different demands and things that may happen if you do not comply with my wishes, which can trigger a shitstorm of energy that allows me to cause terrible things.
It may sound mean, but it's not really that mean, it's meaner to do what you do to me. That's why I don't care what it takes to avoid being called sick in my head and for me to get my redress for the work I've done against my will, without a dime in payment for various organizations that have apparently taken the liberty of exploiting the out of me in every way. And now, more recently, I have put myself in this situation under constant threat, and refined methods of blackmail and gag. Violence breeds violence.

Test: Telekinesis
I have put in a "test" on conscious telekinesis that I will try to carry out for no particular reason other than that I am annoyed and want to know if I can, because in that case I want to map it scientifically. This is to bring down a flight or ship with 10 people on board. This is done either in Sweden or in Russia. Sometimes the winds are a bit unruly when you make telekinetic attempts and you can end up anywhere, as long as the surface is right. At least I'm going to try to meet in Sweden, straight down in Falkenberg. And it might be a royal flight or ship.

Predictions (these are the ones I have placed to the left of the line in the middle of the image):
It turns out that it's actually true that my stolen spinal cord sample has been sold to the United States. It has not only been donated there in a collaboration, but has actually been sold there. Illegally, my organs have been traded. And you call it because you've sold Yggdrasil. That's what people in health care do, even though no one knows it or even thinks it's something to hang up on. I am not alone in having experienced this and it is about several years of obscure and questionable mapping that has taken place and that COVID has been detected in several different mutations in several people for years. Especially in connection with meningitis and alopecia. That's because people generally don't understand that the power elite is reminiscent of an obsessed religious sect that shuns little means to do the most strange things.
At least this prompts some journalists who bravely seem to have taken the right to investigate my situation and story to contact the UN. I'm grateful for that.

It is becoming clear that projects like MK Ultra actually exist and that they have had devastating consequences and that there has been a real activation. And that people without their knowledge have been exploited and even vaccinated to track down targets of the military and the like, and that it is deeply unethical. And that I have a fucking Allanrop in my pussy that sends codes by turning my genitals into a remote-controlled robot butterfly, and which authorities have happily exploited for 2 fucking years without being ashamed.

Trump is in the middle of wanting to go out on some of the planes that he has refused to say.

Volcanic eruptions await. I have spoken to three of them, one in Iceland, one in Italy and one in Mexico and they are all angry and ready to go to war if necessary.

There's something uneasy between some security services that's been caught in each other's hoods. Which is typical men. At least it looks like it's going to work out quickly and easily.

Annie Lööv has booked a hairdressing appointment for herself and her child and she has also spoken to Bali about what the hell Corona really is. Which I think is a wise mindset, and something I have been trying to point out for two years now.

It is also beginning to wonder about the legacy that Hitler has left in Swedish institutions because it is beginning to come to light that it is not entirely pure cards in that case for all the locked doors and that people are seriously subjected to the sickest experiments since the Second World War.

4 die in Ireland in earthquake or landslide. At first I was going to write that it's a sailplane crashing, but I'm somewhat unsure. Maybe that's it.

My own wishes, which I will try to arrange telepathy and in some ways also telekinesis:
That more people get to experience what it's like to experience synchronization and that they rejoice about it and laugh more and feel better mentally

That victims of Mind Control and MK Ultra are beginning to realize what abilities they can develop if they learn to use the extra computer they've been given in their brains

That a green wave is sweeping through Sweden, which means that it is time to legalize cannabis and decriminalize drugs.

The green wave also means that people find their way back to nature this spring and start to appreciate being at home more together and that you can actually enjoy growing vegetables on the balcony and spending more time with your children. Neighbors are starting to get together and get chickens and pallet collars and stuff in their courtyards because it's nice and healthy and also helps Mother Earth be happier than she is now. You also start helping each other in smaller groups with, for example, children and things like that.
You can simply limit more, but make it so that people can still socialize in blocks or you can divide through courtyards/apartment complexes. Things like that.
A good way of organising isolation, in my opinion, is in solutions like this, and it is also the only way we will ever be able to limit the coronavirus and other disasters, because it best harmonises with nature and its clear voice that we need to change.

It will soon be warm and comfortable spring. A hot summer awaits.

I would like to have more birds in the garden if they can and want and it would be beautiful if more people learned to understand the magic of birds and how much they have to say and do.

The other things (to the right of the line) are associated with the unfair demands, extortion attempts and torture used against me. I demand that this cease and the accidents below I will only try to cause if my requirements are not met.
This is because no one else should try to blackmail me into starting work training, or threaten me with calling me sick in the head or forcing me to choose between those things.
No one's going to threaten me or the people I love with anything at all.
I am also demanding my driving licence again, a new house that is not bombed out by either military and extraterrestrial technology.
And I demand a trip to a place where I can have a serious chance to rebuild the life I'm meant to live. So we can stop this fucking stupid nonsense and act like normal people or whatever the hell you are. I think you can work out why I have the nerve to make these demands in my situation.
In any case, if this does not go my way, I will arrange voodo on the people involved and give them cancer and eternal misfortune, and that I will bring down an airplane and kill a king.