Varför vår välfärd är livsfarlig

"Klagomålen mot läkaren går flera år tillbaka. I juni 2017 reagerade en kvinna på läkarens sätt att undersöka henne henne. Hon hade beställt tid på vårdcentralen för ett ultraljud. När läkaren skulle förbereda undersökningen insåg kvinnan att han tänkte genomföra ett vaginalt ultraljud med en stav. Kvinnan förstod det först när hon såg att han trädde en kondom på staven.

”Jag hade ingen aning om att det var denna typ av ultraljud som skulle ske och har aldrig gjort ett sånt tidigare”, skriver kvinnan.
Efter att hon klätt av sig hände enligt henne följande, vilket hon beskriver som en chockartade och skrämmande upplevelse: 

”När jag gjort det så kör han in staven utan att förklara någonting. Proceduren var obehaglig, skrämmande och smärtsam. Det känns nästan som att jag blivit våldtagen och det har helt förstört mitt sexliv med min partner”, skriver kvinnan.
När läkarens chef konfronterade honom med kvinnans klagomål förnekade han allt. Läkaren påstod bland annat att kvinnan erbjudits att ha en undersköterska närvarande vid undersökningen men tackat nej. Efter hon fått läsa vad läkaren uppgett hävdade kvinnan att merparten inte stämmer." Kvinna fick sitt sexliv förstört efter läkarbesök (expressen.se)


Idag läser jag en artikel i tidningen om en sadistisk läkare (det verkar som sagt vara de som dominerar läkarbranchen) som sedan 2017 misstänks ha utfört allvarliga övergrepp på patienter. Den första anmälan om detta gjordes 2017 och det är oroande att se att IVO alltså väntat i 4 jävla år innan de ansett att det är för många anmälningar för att den första skulle vara påhitt. 
En patient har alltså utsatts för våld, försökt varna om det och mötts av 4 års jävla väntan på att man ens börjar utreda det. 4 år där läkaren haft tid på sig att utföra övergrepp på ännu fler. 
Det här är alltså vårt demokratiska system som vi ska kunna lita på?
Och det som man kallas radikal om man försöker påtala brister i?

Ska jag behöva vänta i flera år på att sanningen om vad som hände mig inom sjukvården?
Ska mängder med patienter behöva gå igenom detta innan jag räknas som tillförlitlig? 
Jag förstår inte ens hur man kan leva med sig själv och jobba på en jävla usel inspektion som låter sig dröja åtatal innan de ens får ändan ur vagnen att ta människor på allvar.
Fy fan för hela skiten.


I övrigt har jag fått svar från JK på min begäran om skadestånd för liknande saker som ju hänt mig. Jag fick ett svar tillbaka att de inte utreder sådant eftersom det landar på regioner och kommuner att se över. Och där är det ju fortfarande på den nivån som artikeln också tar upp, det vill säga att läkarna ihärdigt försöker ljuga om vad de har gjort.
Som om någon ens förväntat sig att de skulle erkänna frivilligt. 


"The complaints against the doctor go back several years. In June 2017, a woman reacted to the doctor's way of examining her. She had ordered an appointment at the medical center for an ultrasound. When the doctor was preparing the examination, the woman realized that he was going to perform a vaginal ultrasound with a rod. The woman only understood it when she saw that he was putting a condom on the rod.

"I had no idea it was this type of ultrasound that was going to happen and have never done one before," the woman wrote.
After she undressed, according to her, the following happened, which she describes as a shocking and terrifying experience:

"When I've done that, he'll drive the staff in without explaining anything. The procedure was unpleasant, frightening and painful. I almost feel like I've been raped and it's completely ruined my sex life with my partner,' the woman wrote.
When the doctor's boss confronted him with the woman's complaint, he denied everything. Among other things, the doctor claimed that the woman had been offered to have a nurse present at the examination but declined. After reading what the doctor had stated, the woman claimed that most of it is not true." Woman had her sex life ruined after doctor's visit (expressen.se)


Today I read an article in the paper about a sadistic doctor (as I said, it seems to be the ones who dominate the medical industry) who since 2017 are suspected of having carried out serious abuse on patients. The first notification of this was made in 2017 and it is worrying to see that IVO has waited 4 fucking years before they considered that there are too many notifications for the first one to be fiction.
So a patient has been subjected to violence, tried to warn about it and been met with 4 years of fucking waiting for you to even start investigating it. 4 years where the doctor had time to carry out abuse on even more.
So this is our democratic system that can be trusted?
And what you call radical if you try to denounce flaws in?
Am I going to have to wait years for the truth about what happened to me in health care? Should lots of patients have to go through this before I count as reliable?
I don't even understand how you can live with yourself and work on a lousy inspection that allows itself to take a long time before they even get the butt out of the wagon to take people seriously.
Fuck the whole thing.

Otherwise, I have received a reply from JK to my request for damages for similar things that have happened to me. I got a reply back that they are not investigating this because it lands on regions and municipalities to review. And it is still at that level that the article also mentions, that is, that the doctors are persistently trying to lie about what they have done.
Like someone even expected them to confess voluntarily.